Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:52:09+01:00
Środki żywności i wody są niezbędne ludziom do życia. Ich niedostatek może mieć znaczny wpływ na ich zdrowie zdolność do pracy i stan psychiczny. Gdy produkty żywnościowe ulegną skażeniu lub zakażeniu ich przydatność do konsumpcji zostaje ograniczona. Istnieje wiele sposobów skutecznego zabezpieczania żywności i wody. Znacznie łatwiej je odpowiednio zabezpieczyć przed skażeniem niż potem dezaktywować, odkażać lub dezynfekować.
W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami powierzchniowymi (śródlądowymi oraz morskimi) i podziemnymi, niezbędne są zespołowe działania, czyli ochrona wód. Ma ona na celu zapobieganie naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki. Jest też ważnym elementem kompleksowej ochrony środowiska realizowanej perspektywicznie od 1973 r. i zakładającej przede wszystkim zahamowanie degradacji środowiska naturalnego w Polsce.
Kompleksowa ochrona środowiska realizowana była dotychczas z powodzeniem jedynie przez dwa programy o zasięgu ogólnopolskim. Krajowy Program Ochrony Środowiska w Polsce rozpoczęty w 1984 r. zakładał do 1990 r. zahamowanie tempa degradacji środowiska. Uznawał on konieczność budowy i unowocześniania oczyszczalni ścieków, modernizację procesów technologicznych zmierzającą do zmniejszenia zużycia i poboru wody oraz ograniczenia ilości powstających odpadów. Ponadto przewidywał opracowanie i uruchomienie seryjnej produkcji aparatów i urządzeń w zakresie ochrony środowiska. Kontynuacje zamierzeń w zakresie ochrony środowiska realizowanych do 2010 r. określono w Narodowym Programie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on przywrócenie w skali kraju równowagi ekologicznej, umożliwiającej właściwy rozwój szaty roślinnej i życia zwierząt, rozwój psychofizyczny człowieka i rozwój gospodarki narodowej. Ten główny cel zostanie osiągnięty, między innymi, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery i wód, jak też przez zwiększenie zakresu kanalizacji rzek. Powinna ona zapewnić dostarczanie odpowiednich ilości wody Ci to wody wymaganej jakości) dla ludności i przemysłu.
Realizacja Narodowego Programu... jest celem działania wszystkich jednostek administracji państwowej i społeczeństwa
- stąd znalazła swój wyraz w polityce realizowanej przez państwo. W 1991 r. Sejm podjął uchwałę o założeniach polityki ekologicznej państwa, a na jej podstawie została opracowana w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa polityka ekologiczna państwa. Właściwie najważniejszą częścią tego dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów, jest plan realizacyjny, który określa również zadania w dziedzinie ochrony wód.