Odpowiedzi

2009-12-10T09:26:35+01:00
No 250 nie będzie ale chociaż 7

Negatywne:
- Można poznać pedofila no i może nas zgwałcić
- Można poznać osobę która może nas zranić
- Ktoś może po IP dostać się do naszych osobistych danych

Pozytywne:
- Można poznać przyjaciół
- Można umilić sobie czas
- Można opowiedzieć obcym ludziom o różnych rzeczach
- No, i można jeszcze dawać reklamy typu: Wejdź na moją stronę jest na prawdę super wejdź na: www.blabla.pl.

Ma być po angielsku? No to będzie (dziękuje stronie www.translate.google.pl

Negatives:
- You can learn a pedophile and maybe we rape
- You know a person who can hurt us
- Someone can get the IP of our personal data

Positives:
- You know your friends
- You can take the time umilić
- You can talk to strangers about various things
- Well, you can still give your ad type: Go to my page is super-truth go! please! www.blabla.pl.

1 1 1
2009-12-10T09:34:40+01:00
(poniżej wersja polska)
"Czat internetowy jest zły dla młodzieży"
W internecie prawie na każdej stronie internetowej możemy znaleźć czaty. Są tam ich tysiące , a każdy jest inaczej zatytułowany. Niektóre czaty są nieszkodliwe. Takie jak np. czat internetowy dla dzieci - dzieci rozmawiają o swoich zabawkach , "wklejają" zdjęcia swoich zwierząt , ale na innych stronach poprzeczka idzie w górę. Ludzie dodają tam swoje zdjęcia i umawiają się w realu , ale młodzież myśli , że jeśli ktoś pisze "Cześć , mam 16 lat i mam na imię Michał - spotkajmy się w parku w Warszawie" i dodaje swoje(lub zdjęcie kogoś młodego) zdjęcie to idą na spotkanie. Zgadnijcie kogo tam widzą. Widzą 50-letniego mężczyznę. Nie wiedzą co robić , bo nikogo znajomego nie ma obok nich. Na szczęście zdarzają się przypadki kiedy rodzice(lub kto inny- znajomy) idą za córką/synem i ratują przed niebezpieczeństwem. Czaty internetowe mają dobre pomysły na to , że ludzie mogą się poznawać na czatach i pisać ze sobą , ale co mają poradzić na to , że ludzie umawiają się razem. To samo jest z gadu-gadu , naszą-klasą i innymi portalami lub programami komputerowymi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby , gdyby nie można było dodawać swoich zdjęć na portalach w internecie. Oczywiście nie mówię o portalach , na których - żeby znaleźli Cię znajomi - dodaje się zdjęcia , tylko o wszystkich czatach .
(poniżej wersja angielska)
"Internet chat is bad for young people"
On the Internet, almost every website we can find a chat. There are thousands of them, and each is otherwise entitled. Some chats are harmless. Such as Internet chat for children - children talk about their toys, "pasting" pictures of their animals, but on the other side of the bar goes up. People instantly add your photos and Contracting in the real world, but young people think that if someone says "Hi, I'm 16 years old and my name is Michael - let's meet in a park in Warsaw," and adds his (or photograph someone young) picture is going meeting. Guess whom they see there. See the 50-year old man. They do not know what to do, because one friend is not beside them. Fortunately, there are cases when the parents (or someone else-a friend) are going to be a daughter / son and save from danger. Chats are good ideas that people can learn to write and chat with each other, but what they advise that people Contracting together. It's the same with Gadu-Gadu, our-class and other portals or computer programs. The best solution would be if it was not possible to add their photos on websites across the Internet. Of course, I'm not talking about portals, where - to find you friends - the following photos, just about all the chat rooms.

(mam nadzieję , że Ci się spodoba i pani też ^^)
1 5 1