Trudne więc 60 pktów

Potrzebne mi wypracowanie na temat: kim był świety Patryk?

Po polsku mam, po angielsku już gorzej :/. Proszę o przetłumaczenie.

Święty Patryk to jedna z najważniejszych postaci w historii Irlandii. Urodził sie w 317 w Dumbarton w Szkocji. Jego rodzice byli Rzymianami. Mieszkali w Brytanii, żeby zarządzać rzymskimi koloniami, które wówczas właśnie tam się znajdowały. Kiedy miał szesnaście lat (niektóre źródła podają, że czternaście) został uprowadzony i w niewoli nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Pisał: „Miłość do Boga i strach narastały we mnie coraz bardziej, tak samo jak wiara i moja dusza unosiła się każdego dnia. Mówię, że ponad sto modlitw, także i w nocy. Modliłem się w lasach, na górach, zaraz po brzasku. Nie czułem bólu, nawet gdy padał śnieg, deszcz lub był mróz”. Po okresie niewoli święty przybył do Slane w Irlandii (25tego marca 433), aby nawracać ludzi. Zachęcał miejscową ludność do budowy kościołów i wiary w Boga. Królowie, ich rodziny, całe królestwa nawracały się na chrześcijaństwo. Święty Patryk używał różnych metod, aby nawrócić niewiernych. Głosił słowo boże pośród Piktów i Irlandczyków. Żył w solidarności z rdzennymi mieszkańcami wyspy. Patryk stał się patronem wyspy przed upływem 8mego stulecia. 17nasty marca to dzień Świętego Patryka, ponieważ uważa się, iż właśnie tego dnia zmarł. Nigdy nie został formalnie kanonizowany przez papieża.
Istnieje wiele legend związanych z postacią Świętego Patryka. Mówi się, iż wygnał węże z Irlandii. Prawda jest nieco inna, nigdy nie była ich wiele na wyspie ze względu na jej klimat. Uważa się także, że Święty Patryk wykorzystywał koniczynę, trzylistną roślinkę, aby wytłumaczyć prostym ludziom ideę Trójcy Świętej. Pojęcie trzech boskich istot połączonych w osobie jednego Boga było łatwiej wytłumaczyć na przykładzie koniczyny.
Dzień Świętego Patryka obchodzony jest w wielu krajach, ale najhuczniejsze obchody mają miejsce w Irlandii, co nie jest specjalnie zaskakujące. W Irlandii to święto kościelne, przypominające Wielkanoc bądź Boże Narodzenie. Ludzie idą do kościoła i modlą się za świętego i misjonarzy. Co roku odbywają się także parady, wspólne ucztowanie, loterie charytatywne. Ludzie piją zielone piwo – prawdziwa uczta dla turystów ze wszystkich zakątków naszej planety. Istnienie nawet ciekawe powiedzenie: „Każdy chce być Irlandczykiem w Dzień Świętego Patryka”. Tego dnia wszystko jest zielone – dekoracje, stroje, jedzenie. To świetna okazja, żeby nauczyć się czegoś o kulturze i historii Irlandii. W Dublinie parada z okazji Dnia Świętego Patryka rozpoczyna festiwal, który trwa pięć dni. Wielu ludzi nosi przy sobie pęki koniczyny, co jest nawiązaniem do osoby Świętego Patryka. Wielu Irlandczyków ubiera zielone, pomarańczowe i białe ubrania, gdyż takie właśnie kolory ma irlandzka flaga. Inni wplatają we włosy kolorowe dekoracje. Artyści malują koniczynę na twarzach przechodniów. To wesołe święto, energetyczne i wciągające.
Huczne obchody mają także miejsce w Zjednoczonym Królestwie. Największe parady organizowane są w Birmingham. Ich trasa wynosi dwie mile. Mówi się, że to trzecia największa parada na świecie, zaraz po tej w Dublinie i w Nowym Jorku. Co więcej, w Manchasterze organozowany jest Festiwal Irlandzki. W tym czasie otwierają Irlandzi Rynek w samym środku miasta. Można wtedy spróbować irlandzkiego jedzenia i dowiedzieć się czegoś o tradycji wyspy i o Świętym Patryku.
Może to zabrzmieć zaskakująco, ale Dzień Świętego Patryka obchodzi się w Japonii. Organizuje go co roku Irish Network Japan. Wszystko zaczęło się w 1992 roku. Pierwsze obchody wspierał irlandzki ambasador w Japonii, James Sharkey. Wiele ważnych osobistości zawsze bierze udział w obchodach. Ponad 2000 przeszło ulicą Omotesando, gdzie mieszczą się liczne irlandzkie puby. Tego dnia w Japonii można zobaczyć zarówno japońskie jak i irlandzkie flagi.
Wśród pierwszych imigrantów, którzy przybyli do Ameryki, było wielu Irlandczyków. Pierwsze obchody Dnia Świętego Patryka miały miejsce w 1737 w Bostonie. Dziś największe obchody mają miejsce w Nowym Jorku. Ludzie świętują nosząc zielone ubrania. Zgodnie z tradycją, jeśli nie podczas Dnia Świętego Patryka spotkamy kogoś, kto nie ma zielonego ubrania, mamy prawo go uszczypnąć. Co więcej, zespoły baseballowe także noszą zielone uniformy tego dnia. Wszystko zaczęło się w 1990, kiedy słynny zespół Red Sox założył z tej okazji specjalne kapelusze. Wielu ludzi je wyjątkowe zielone jedzenie (zielone wiśnie w kokosowym sosie, awokado, pokrojone zielone jabłka, kapusta). W Nowym Jorku ponad 150 000 ludzi bierze udział w paradzie. W korowodzie idą zespoły, strażacy, wojsko, społeczności emigrantów.
W Argentynie ludzie organizowali parady, zwłaszcza w Buenos Aires, gdzie atmosfera jest naprawdę szalona. Przyjęcia trwają do samego ranka i niemal wszyscy piją irlandzkie piwo. Kilka celtyckich klubów mieści się przy ulicy Reconquista, więc można tam spotkać wielu fanów irlandzkiej kultury.
Jeśli interesuje cię irlandzka kultura, możesz zawsze celebrować Dzień Świętego Patryka w swoim własnym domu, na przykład jedząc zielone jedzenie. Moja ulubiona zielona potrawa to „Zielona sałatka”. Robi się ją z sałaty, ogórka, groszku, awokado i brukselki. Awokado trzeba obrać i pokroić razem z innymi składnikami. Potem trzeba dodać naszego ulubionego sosu sałatkowego i sałatka jest gotowa. Smakuje wyśmienicie i jest także zdrowa.
Jeśli gotowanie nie jest twoją specjalnością, możesz zawsze przygotować zielone dekoracje. Niektórzy robią przypinki w kształcie koniczyny, które można przymocować do ubrania. Do ich wykonania potrzebujemy zielonej kokardy i trochę tektury. W Irlandii można kupić gotowe dekoracje. Niestety Dzień Świętego Patryka nie jest dobrze znany w Polsce. Ale i tak można go obchodzić. To fascynujące i inspirujące święte, warte tego, żeby je poznać.
O jeszcze jednej rzeczy należy wspomnieć – o irlandzkich toastach. W Dzień Świętego Patryka często pije się piwo i toasty to konieczność. Oto jeden z nich:

Niech każdy listek koniczyny
Postawi szczęście na twojej drodze
Dużo zdrowia, dużo szczęścia i radości
Dzisiaj i każdego dnia!

1

Odpowiedzi

2009-03-18T18:22:23+01:00
Saint Patrick is one of the most important figures in Irish history. He was born in 317 in Dumbarton, Scotland. His parents were Romans. They were living in Britain and were in charge of Roman colonies there. When he was sixteen (some claim that he was fourteen) he was captured and he converted to Christianity. He wrote: ‘The Love of God and his fear grew in me more and more, as did the faith, and my soul was rose, in a single day, I have said as many as a hundred prayers and in the night, nearly the same. I prayed in the woods and on the mountains, even before dawn. I felt no hurt from the snow or ice or rain”. Then he arrived at Slane in Ireland (on the 25th March 433) to convert people. He encouraged people to build churches and to believe in God. Kings with their families and whole kingdoms converted to Christianity. Saint Patrick used many different methods of conversion. He openly preached God’s word among Picts and the Irish. He also lived in solidarity with the Irish people. The became the patron of Ireland before the 8th century. The 17th of March is Saint Patrick’s day and is believed to be the day when this saint died. He was never formally cannoned by a Pope.
There are many legends connected to Saint Patrick. It is said that he banished snakes from Ireland. The truth is that there were not many snakes on the island anyway because of its climate. It is also believed that Saint Patrick used shamrock, a three leaving clover to explain the idea of the Trinity to simple people. The idea of three divine person combined in one God was easier to explain by using shamrock.
Saint Patrick’s Day is celebrated in many countries but it is the most grand in Ireland which is not specially surprising. It is a religious day in Ireland, similar to Easter or Christmas. People go to mass and pray for the Saint and missionaries. There are also annual Saint Patrick’s Day parades, community feasts, charity shows. People drink green bear – a real treat for tourist from all corners of the world. There is even a saying: ‘Everyone wants to be Irish on Saint Patrick’s Day’. Everything is green on this day – decoration, outfits, food. It is a great opportunity to learn something about Irish culture and history. In Dublin the parades on Saint Patrick’s Day starts a festival which lasts for 5 days. Many Irish wear a bunch of shamrock which is connected to the legend about Saint Patrick. Many Irish people wear green, orange and white clothes because these are the colors of Irish flag. Others wear green decorations in their hair. Artist draw shamrock on people’s cheeks. It is a happy holiday, very energetic and fascinating.
Grant celebrations take also part in the United Kingdom. The largest parade is organized in Birmingham. The route is two miles long. It is said to be the third biggest parade in the world after Dublin and New York. What is more, there is an Irish Festival organized in Manchester. At this time there is an Irish market in the middle of the city. You can try some Irish food and learn about tradition and Saint Patrick.
It may sound surprising but Saint Patrick’s Day is celebrated even in Japan! It is organized every year by the Irish Network Japan. It all started in 1992. The first event was supported by Irish Ambassador to Japan, Mr. James Sharkey. Many important personalities take part in celebrations. Over 2000 people walk down Omotesando Avenue where many Irish pubs are situated. On this day you can see Japanese flags as well as the Irish ones.
There were many Irish people among the first immigrants who came to America. The first celebration of Saint Patrick’s Day took place in 1737 in Boston. The biggest celebration takes place in New York. People celebrate by wearing green clothes. According to tradition, if you see someone not wearing green clothes on Saint Patrick’s Day, you should pinch him or her. Moreover, baseball teams also wear green uniforms to celebrate this day. It all started in 1990 when a famous team, Red Sox, wore special hats. Many people eat special ‘green’ food (green cherries in coconut sauce, avocadoes, sliced green apples, cabbage). In New York more than 150 000 people take part in the parade. The procession contains bands, firefighters, military, emigrant societies).
In Argentina people celebrate by organizing parades, especially in Buenos Aires where the atmosphere is really crazy. Parties last till morning and almost everyone drinks Irish beer. Several Celtic clubs are situated on Reconquista Street so you can meet many Irish fans there.
If you are interested in Irish culture, you can always celebrate Saint Patrick’s Day in your own house, for example by eating green food. My favorite green dish is ‘Green salad’. It is made from lettuce, cucumber, snow peas, avocadoes, sprouts. You need to take peel off avocadoes and cut them as well as other ingredients. Then add some salad dressing and the salad is ready. It tastes great and it is healthy too.
If cooking is not your thing, you can always make green decorations. Sometimes people prepare shamrock pin which you can keep on your clothes. You need a green ribbon and some cardboard paper to make it. In Ireland you can buy ready-made decoration. Unfortunately, Saint Patrick’s Day is not well-known in Poland. But we can celebrate it. It is a fascinating and inspiring holiday worth knowing.
There is one thing which should be mentioned – Irish toasts. Saint Patrick’s Day is often connected with drinking beer and toasts are necessary. One of them goes like this:

For each petal on the shamrock
This brings a wish your way
Good health, good luck and happiness
For today and everyday.
22 4 22