Odpowiedzi

2009-12-10T17:06:29+01:00
1. W przeszłości posłami mogli zostać tylko mężczyźni, należący do stanu szlacheckiego i wybierani jedynie przez szlachtę. Dziś posłem może zostać każdy pełnoletni obywatel, bez względu na płeć i pochodzenie Podobnie każdy dorosły obywatel ma prawo wybierać posłów na sejm.
2. Senatorami w dawnym parlamencie zostawali mianowani przez króla urzędnicy oraz wyżsi duchowni katoliccy. Obecnie senatorowie pochodzą z wyboru społeczeństwa - podobnie jak posłowie.
3. W Rzeczypospolitej szlacheckiej sejmiki wybierały posłów na nowo przed każdym sejmem i zaopatrywały ich w pisemne instrukcje, jak mają głosować. W naszych czasach posłowie pełnią funkcję przez 4 lata. Nie otrzymują instrukcji, a jeśli będą głosować wbrew interesom swoich wyborców, ci mogą powołać nowych dopiero po upływie kadencji.
4. Sejm w dawnej Rzeczypospolitej był zwoływany przez króla, który mu przewodniczył. Obecnie kolejne posiedzenia zwołuje Prezydium Sejmu, a organizacją i porządek obrad ustala regulamin sejmu, uchwalony przez posłów.
5. Dzisiejszy sejm przyjmuje ustawy większością głosów. Nie obowiązują w nim zasady jedności i jednomyślności.

Niestety w książce miałam tylko 5 różnic.
7 5 7