Odpowiedzi

2009-09-06T18:52:32+02:00
Jak założyć własną firmę?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U.04.173.1807)

Jako spółka handlowa (osobowa lub kapitałowa) – rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Formy działalności gospodarczej:

Jako osoba fizyczna – wymagana jest rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkana (stałego pobytu przedsiębiorcy)


Formalności czyli własna firma krok po kroku

(dotyczy rejestracji firmy przez osoby fizyczne)

Urząd Gminy

Urząd Statystyczny

Urząd Skarbowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Konto firmowe, pieczątka

PIP i Sanepid

Koncesje, działalność regulowana, licencje, zezwolenia
To co boli najbardziej - podatki

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub zamierzający ją rozpocząć musi dokonać wyboru formy opodatkowania, w sytuacji kiedy przepisy podatkowe pozwalają na taki wybór.

W przypadku osób fizycznych możliwe są następujące formy opodatkowania:

Na zasadach ogólnych:

* według skali podatkowej,
* według podatku liniowego,
* jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- jako karta podatkowa.Więcej informacji można

znaleźć w informatorze

(format pdf) dostępnym na

stronach internetowych

Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób fizycznych

To co boli najbardziej - podatki

Zasady funkcjonowania podatku CIT reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654); jest to wyłącznie podatek od dochodu z działalności w wysokości 19%.

Więcej informacji na temat podatku CIT można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów


Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

To co boli najbardziej - podatki


Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić czy zobowiązany jest zarejestrować się dla celów VAT. Rejestracja jest obowiązkowa dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać ze zwolnienia z VAT. Podatnik podatku VAT składa wniosek rejestracyjny na druku VAT-R według miejsca wykonywania działalności. Jeśli jest więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności, podatnik składa wniosek do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgłoszenie deklaracji VAT kosztuje 170 zł.

W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy przysługuje prawo do zwolnienia z VAT, gdy przewidywana wartość sprzedaży w danym roku nie przekroczy równowartości 10 000 €. Limit ten liczy się proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży, czyli do czasu jaki pozostał do końca roku.Ze zwolnienia z VAT nie mogą korzystać: przedsiębiorcy wykonujący czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535), np. świadczący usługi prawnicze lub usługi w zakresie doradztwa, podatnicy nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Więcej informacji na temat podatku VAT można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów

2 1 2
2009-09-06T20:25:16+02:00
Zakładając własną działalność masz do wyboru dwie drogi: możesz otworzyć własną firmę albo przystąpić do sieci franczyzowej.

Bez względu na to, którą drogę wybierzesz, musisz zarejestrować firmę. Zastanów się również, jaką formę prawną ma posiadać twoja firma.
Inne wymagania trzeba spełnić zakładając jednoosobową działalność gospodarczą bądź spółkę cywilną, inne tworząc spółkę prawa handlowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Każda z tych form prowadzenia działalności ma swoje zalety i wady. Jednoosobowa działalność jest zdecydowanie najprostszym sposobem na uruchomienie własnego biznesu. Sprawdzi się, jeśli chcesz prowadzić mały, lokalny sklep. Musisz jednak wiedzieć, że w razie niepowodzenia przed dłużnikami odpowiesz całym swoim majątkiem. Inaczej jest w przypadku spółek prawa handlowego. Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik spółki nie odpowiada za jej zobowiązania. Dłużnik może dochodzić zapłaty wierzytelności jedynie z majątku spółki. Tę formę prowadzenia działalności polecamy, jeśli myślisz o prowadzeniu biznesu na dużą skalę, np. o założeniu hurtowni.

Z wizytą w urzędzie
Pierwszym miejscem, do którego powinieneś się udać, jeśli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną jest urząd gminy bądź urząd miasta. Tu właśnie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. I choć może on wydać się zbyt długi lub przesadnie szczegółowy, należy pamiętać, że raz wypełniony zastępuje trzy pozostałe wnioski, które dotychczas należało wypełnić, aby zarejestrować swoją firmę. Jest to efekt wprowadzenia 31 marca bieżącego roku tzw. jednego okienka. Obecnie wniosek, który składasz w urzędzie gminy/miasta jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego (tu nadaje się numer REGON) oraz naczelnika urzędu skarbowego (w celu uzyskania numeru NIP).

Jak się jednak okazuje w praktyce, wizyty w skarbówce i ZUS-ie nie unikniemy. Nadal będzie trzeba stać w kolejce, żeby wybrać formę opodatkowania i zgłosić do ubezpieczenia siebie oraz pracowników. Niewątpliwą zaletą zakładania działalności w jednym okienku jest to, że początkujący przedsiębiorca zaoszczędzi 100 zł na wpisie do ewidencji, ponieważ dotychczasowa opłata została zlikwidowana.

Ministerstwo Gospodarki w przygotowanym przez siebie poradniku dla gmin sugeruje, że sprawy przedsiębiorców składających wniosek osobiście należy załatwiać „od ręki”. W przypadku formularzy przesyłanych listem poleconym – z notarialnym potwierdzeniem podpisu lub drogą elektroniczną, sugeruje się rozpatrywać je „niezwłocznie”. Brak jednoznacznych terminów rozpatrywania wniosków rejestracyjnych oznacza, że mogą pojawiać duże rozbieżności w interpretacji ministerialnych wskazówek. Inną niedogodnością jest to, że większość urzędów nie wprowadziła jeszcze możliwości wysyłania formularzy drogą elektroniczną.

Ponadto czas obsługi osoby składającej wniosek po 31 marca znacznie się wydłużył. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonej objętości formularza rejestracyjnego, który obecnie liczy siedem stron w porównaniu z wcześniejszymi dwiema. Ponadto pracownicy urzędów weryfikujący poprawność wypełnionego wniosku dopiero niedawno zapoznali się z nowymi przepisami i brakuje jeszcze w ich działaniach rutyny. Przyjęcie wniosku w starym systemie trwało niecały kwadrans, teraz czas ten wynosi 45 minut. Można założyć, że w przyszłości procedury nie będą aż tak czasochłonne.

Niezbędne dokumenty
Aby prawidłowo wypełnić wniosek należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty. Musisz też określić rodzaj prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Rodzaje działalności gospodarczej są określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). We wniosku należy wpisać czteroznakowy kod danej działalności. Rodzaje działalności oraz kody znajdziesz na stronie internetowej pod adresem: www.pkd-24.pl. Oprócz tego, musisz już wiedzieć, gdzie będzie znajdowała się siedziba twojej firmy. Na podstawie adresu siedziby ustal, gdzie znajdują się: urząd gminy/miasta, urząd skarbowy, urząd statystyczny oraz ZUS lub KRUS. Pamiętaj także o założeniu rachunku bankowego.

Czas oczekiwania nie jest ważny
Wypełniony wniosek zostawiasz w urzędzie gminy/miasta, a jego treść jest weryfikowana przez urzędnika pod kątem formalnym. Zadaniem urzędu jest przesłanie dokumentu w przeciągu jednego dnia do pozostałych instytucji. Nie przejmuj się, jeśli ten termin z jakichkolwiek powodów ulegnie przedłużeniu, nie będzie to miało wpływu na rozpoczęcie działalności. Twoja firma działa już od dnia złożenia wniosku w gminie, nie zaś od chwili wydania w tej sprawie decyzji przez właściwy organ administracji.

Bank
Każdy przedsiębiorca powinien posiadać konto bankowe. Do jego założenia będziesz potrzebował m.in.

◦dowód osobisty;
◦zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
◦zaświadczenie o nr REGON (zarówno oryginał, jak i kserokopie);
pieczątkę firmową.
Przed wizytą w banku warto jeszcze upewnić się, czy instytucja nie wymaga przedstawienia jeszcze innych dodatkowych dokumentów. W banku, po wypełnieniu wniosku o założenie rachunku bieżącego dla działalności gospodarczej, zostanie przyznane twojej firmie konto.

Urząd Skarbowy
Pamiętaj o wyborze formy opodatkowania (do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Tej czynności nie wykonają za ciebie urzędnicy. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i udać się z nim do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Możesz go również wysłać pocztą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Jedno okienko nie pomoże przy zgłoszeniu siebie lub pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Tę sprawę musisz załatwić osobiście w ZUS składając odpowiedni formularz. Zarówno ty, jak i twoi współpracownicy muszą mieć opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Musisz zabrać ze sobą:

◦dowód osobisty;
◦nr REGON;
◦nr NIP;
◦nr konta bankowego.

ZUS będzie ściągał z ciebie comiesięczną składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby zgłosić firmę, trzeba wypełnić formularz ZFA, a zgłaszając siebie – ZUA. Taki sam formularz będziesz wypełniał dla każdego, kogo zatrudnisz i musisz to zrobić w ciągu 7 dni od angażu. Po wypełnieniu wniosków otrzymasz numer konta, na który należy wpłacać składki.

Cała procedura zakładania firmy wydaje się być skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.

Biznes w spółce
Nieco inaczej przebiega proces rejestracji przedsiębiorcy, który chce założyć spółkę prawa handlowego (np. spółka akcyjna, spółka jawna). Najpierw musisz sporządzić umowę spółki. Od jej formy prawnej zależy, czy umowa będzie sporządzona w formie aktu notarialnego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), czy wystarczy zwykła forma pisemna (spółka jawna, spółka partnerska). Następnie powinieneś udać się do Sądu Rejestrowego. Tam, według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w jednym okienku składasz kilka wniosków: wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika składek według przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wniosek o nadanie numeru NIP. Następnie uiszczasz opłatę sądową w wysokości 1 tys. zł, a także opłatę za ogłoszenie założenia spółki w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy w wysokości 500 zł.

Firma dla ambitnych
Jeśli postanowiłeś otworzyć np. sklep spożywczy lub bar czekają cię pewne utrudnienia. Takie firmy muszą uzyskać kilka zezwoleń. Pamiętaj też o ograniczeniach. Po pierwsze, liczba barów i sklepów z alkoholem jest z góry określona. Ustala ją rada gminy, a do założenia takiego punktu potrzebna jest jej pozytywna opinia. Po drugie, na prowadzenie takiej działalności musisz uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację takiego punktu. Jak tego dokonać? Do odpowiedniego urzędu miasta należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Taki wniosek powinien zawierać:

◦oznaczenie rodzaju zezwolenia;
◦oznaczenie samego przedsiębiorcy (miejsce prowadzenia działalności oraz jej adres);
◦numer ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS;
◦przedmiot prowadzonej działalności (np. bar) oraz jego adres;
◦adres punktu, w którym będzie składowany alkohol.


Do wniosku dodatkowo trzeba jeszcze załączyć następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców (KRS), czy też tytuł prawny do lokalu, w którym ma się odbywać sprzedaż alkoholu (np. umowa najmu lub akt notarialny sprzedaży). Należy również pamiętać o tym, że zezwolenia wydaje się oddzielnie na różne rodzaje alkoholu. Jeśli chciałbyś sprzedawać w jednym punkcie zarówno piwo, jak i wino, musisz ubiegać się o dwa zezwolenia. Nie myśl jednak, że jeśli raz pomyślnie przejdziesz wszelkie wymagane procedury i uzyskasz zezwolenie, będziesz miał je ,,na wieki”. Zezwolenia wydaje się bowiem na czas oznaczony. W przypadku sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep spożywczy) zezwolenie otrzymuje się na dwa lata. Jeśli zaś chodzi o sprzedaż alkoholu spożywanego w miejscu sprzedaży zezwolenie będzie obowiązywać przez cztery lata.
1. Umowa spółki
2. Rejestracja działalności
3.Wybór szczególnej formy opodatkowania Urząd skarbowy: wybór szczególnej formy opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) następuje w drodze oświadczenia, urząd nie pobiera za tę czynność opłat, wyboru należy dokonać przed uzyskaniem pierwszego dochodu, w przeciwnym razie urząd narzuca opodatkowanie na zasadach ogólnych
4. Pieczątka firmy Jej wyrobienie nie jest obowiązkowe, natomiast niewątpliwie ułatwia posługiwanie się w obrocie gospodarczym (zwłaszcza w banku) danymi firmy takimi jak: nazwa firmy, adres czy NIP.
5. Konto bankowe Wybrany bank: wniosek o otwarcie rachunku z załączonym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego, założenie konta bankowego jest niezbędne m.in.dla płatników VAT
6. Rejestracja płatnika VAT Urząd skarbowy: należy wypełnić formularz dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej i wnieść opłatę w wysokości 170 zł, wniosek musi być złożony przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej

1 1 1