Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:30:00+01:00
Zasada zachowania pędu obowiązuje na przykład przy zderzeniach sprężystych i niesprężystych.

Zderzenia doskonale sprężyste – w ich wyniku ciała nie odkształcają się wzajemnie, a ich energia mechaniczna przed zderzeniem i po zderzeniu pozostaje stała.
Zderzenia doskonale niesprężyste – w ich wyniku ciała odkształcają się, a część energii mechanicznej zmienia się w chwili zderzenia w energię wewnętrzną. W tym rodzaju zdarzeń nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej.Druga zasada dynamiki, zwana także drugim prawem Newtona mówi o zachowaniu się ciała, na które działa stała siła.
Jeśli na ciało działa stała siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej siły.
Stosunek siły do przyspieszenia jest stały dla danego ciała i nazywany jest masą ciała.
Masa jest miarą bezwładności ciała.
Druga zasada dynamiki:
Przyspieszenie nabyte przez ciało wskutek działania stałej siły jest wprost proporcjonalne do wartości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.
Z drugiego prawa dynamiki można wyprowadzić wzór na siłę:

F = m a

Siła jest równa iloczynowi masy ciała i przyspieszenia nadanego tej masie.
Jednostką siły jest niuton (N).
1 1 1
2009-12-10T18:32:53+01:00
Zasada zachowania pędu wynika wprost z II zasady dynamiki w postaci uogólnionej. Można ją również wywieść z niezmienniczości lagranżjanu (hamiltonianu) względem przesunięć w przestrzeni (jeśli wszystkie punkty przesuniemy w przestrzeni o \bar{r} to nowy układ będzie identyczny z pierwotnym). Sytuacji takiej odpowiada brak członu potencjalnego w lagranżjanie (hamiltonianie).


II ZASADA DYNAMIK
Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała.
Pęd jest wektorem o zwrocie zgodnym z kierunkiem ruchu ciała.
1 1 1