Potrzebuje to po angielsku

Gmina Niechanowo położona jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Od południa sąsiaduje z Wrześnią, od zachodu z Czerniejewem, a od północy z gminą i miastem Gniezno. Od Wrześni, a tym samym od autostrady A2, oddalona jest o ok. 20 km, od Gniezna o 10 km, a od Poznania o ok. 50 km. Zajmuje powierzchnię 105 km2, którą zamieszkuje prawie 5400 osób. W jej skład wchodzą 24 miejscowości, a największą jest Niechanowo. Stanowi ono siedzibę władz samorządowych i centrum gospodarczo-handlowe, które zamieszkuje ok. 1600 osób.
Gmina Niechanowo ma charakter rolniczy. Sprzyjają temu warunki terenowe – obszar gminy zaliczany jest do terenów o najwyższym wskaźniku bonitacji gleb w województwie wielkopolskim. Posiada ona również nieskażone środowisko naturalne i dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, Poza tym, w jej granicach znajduje się wiele ciekawych miejsc i zabytków architektury, m. in.: drewniany kościół z XVIII w., pałac barokowo-klasycystyczny z XVIII w., przypałacowy park krajobrazowy.
Niechanowo posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, m. in. przebiega przez nią droga wojewódzka nr 260. Tereny gminy są dobrze zurbanizowane i na jej obszarze wciąż powstają nowe podmioty gospodarcze. Aktualne, wiodące zakłady to: Petrostry Malczewo, Energo-Tech Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, Instalacje Elektryczne Robert Pawlikowski, Firma Wielobranżowa Trans-Stach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Henryk Misior.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:16:07+01:00
Gmina of Nieckhanovo is located in north-eastern part of vielkopolskiego province. From a south is neighbours with Vrzesnia, from a measure with Czernieyevem, and from a north with gmina and city Gniezno. From Septembers, and that from an autobahn And2, remote about about a 20 km, from Gniezna about a 10 km, and from Poznania about about a 50 km. Occupies an area 105 km2, 5400 persons live in which almost. 24 localities are included in its composition
, and nayvieksza is Nieckhanovo. It presents the residence
of organs of self-government and center ...
Gmina of Nieckhanovo has agricultural character. Instrumental in that local terms – the area of gmini behaves to territories about the nayvizhszim pointer of bonitacyi soils in a vielkopolskim province. It has also nieskazhone environment and well developed of communication network, In addition, in its scopes there are many interesting places and monuments of architecture, in.: wooden church with XVIII v., palace of barokovo-klasicisticzni with XVIII v., przipalacovi park of krayobrazovi.
Nieckhanovo has the well developed of communication network, by the way runs about through it dear voevode nr 260. Territories of gmini are well zurbanizovane and on its area all time there are new economic subjects. Actual, such, that conducts establishments then: Petrostri Malczevo, Energo-teckh Zaklad of Implementation of Power Circuits, Electric Installations Robert Pavlikovski, Firm Trans-stackh Vielobranzhova, Enterprise of Produkciyno-khandlove Henry Misior.

Liczę na najlepszą ;)