Odpowiedzi

2009-12-11T10:31:39+01:00
W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku głównym czynnikiem zmian w wielu szkołach stały się osiągnięcia w zakresie technologii informacyjnej, w tym technologii komputerowych, do których dostęp dla przeciętnego obywatela nie stanowi problemu.
Na konieczność powszechnej edukacji informatycznej zwracały uwagę środowiska informatyczne, formułując raporty na Kongresach Informatyki Polskiej, kierując je do najwyższych władz. Czytamy w nich między innymi:

„Każdy człowiek, w takim samym sensie, w jakim nabywa umiejętność czytania, pisania i rachowania, powinien dążyć do zwiększenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w swoim życiu zawodowym i osobistym, by przyczynić się do wzrostu poziomu życia swojego i całego społeczeństwa.”

W tym miejscu warto sprecyzować pojęcie technologii informacyjnej.

Technologia informacyjna jest to zespół środków, czyli urządzeń, takich jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe i oprogramowania, jak również inne technologie, takie jak telekomunikacja, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Obejmuje ona swoim zakresem między innymi: informację, komputery, informatykę i komunikację.


Komputery w szkole są:
- źródłem informacji: internet, oprogramowania multimedialne,
- narzędziem do komunikowania się: poczta elektroniczna, grupy i listy dyskusyjne,
- narzędziem wspomagającym proces uczenia się: pisanie tekstów, gromadzenie informacji, wykonywanie obliczeń, opracowywanie wyników, tworzenie prezentacji.
Technologia informacyjna w dużym stopniu rozszerza możliwości i rozwija umiejętności uczniów w zakresie:
- uczenia się – wzbogaca sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności, ułatwia rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji oraz integruje doświadczenia i różne elementy wiedzy;
myślenia
- wspomaga rozumienie złożoności zjawisk oraz umożliwia ich całościowe postrzeganie, a także wspomaga pracę twórczą;
- poszukiwania – pomaga w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji pochodzących z różnych źródeł;
- działania – usprawnia organizację pracy oraz ułatwia posługiwanie się wieloma technikami i narzędziami pracy;
- doskonalenia się może przyczyniać się do kształtowania postawy elastycznej i uwzględniającej zmiany, co wiąże się z gotowością do ciągłego uczenia się;
- komunikowania się – dostarcza środków do indywidualnych i grupowych prezentacji oraz do skutecznego komunikowania się, uczy więc porozumiewania się oraz sprzyja kontaktom międzyludzkim bez barier i uprzedzeń;
- współpracy – ułatwia pracę w grupie (lokalnej i globalnej) oraz osiąganie porozumienia, może być wykorzystana do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów oraz budowania więzi międzyludzkich

Powszechność, wielostronność i dynamika rozwoju w omawianej dziedzinie spowodowały kształtowanie się nowych jakości określanych jako proces powstawania społeczeństwa informacyjnego, którego bazę rozwojową stanowi – obok informatyki – telekomunikacja. Niezwykle dynamiczny rozwój technologii informacyjnej powoduje, że główną cechą przyszłej cywilizacji będzie powszechne stosowanie metod i środków informatyki. Zjawisko to wiąże się z posiadaniem przez społeczeństwo określonych umiejętności i nawyków w zakresie posługiwania się technologią informacyjną. Dla przykładu :
moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy, Pojemność kanałów informacyjnych podwaja się co 9 miesięcy. Liczba różnych programów komputerowych podwaja się co 12 miesięcy.
Tępo zmian staje się coraz szybsze. Rozpoczęto intensywne prace w dziedzinie sztucznej inteligencji, które w przyszłości będą istotne dla dalszego rozwoju naszego społeczeństwa.


Dalszy rozwój technologii informacyjnej może ułatwić dostęp do informacji ludziom znajdującym się w warunkach niekorzystnych, odegrać znaczną rolę w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych i ułatwić zatrudnianie niepełnosprawnych osób dorosłych. Dlatego, gdy opracowuje się stosowne krajowe plany działania, powinno się brać pod uwagę potrzeby wszystkich, bez względu na ich wiek, aby zapewnić równość perspektyw i uniknąć dyskryminacji w reformie i modernizacji gospodarek i społeczeństw.

4 3 4