Odpowiedzi

2009-12-11T17:15:13+01:00
Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:
1. izobaryczna p = const 7. dławienie
2. izotermiczna T = const 8. mieszanie
3. izochoryczna V = const 9. tarcie
4. adiabatyczna  = const 10. wymiana ciepła
5. izentropowa S = const
6. politropowa m = const

Przemiana izobaryczna (p = const)
a) równanie przemiany:
b) praca zewnętrzna: dL=p dV L = p (V2 – V1) = MR (T2 – T1)
c) praca techniczna: dLt=-Vdp Lt = V (p1 – p2) = 0
d) ciepło doprowadzone w czasie przemiany: dQ=dI=McpdT Q=Mcp(T2-T1)
e) sprawność termiczna:

Dla gazu jednoatomowego =1,67, czyli =0,41, dla dwuatomowego
=1,4, czyli =0,286
f) przyrost entropii podczas przemiany: S2-S1 = M
Przemiana izochoryczna (V = const)
a) równanie przemiany:
b) praca zewnętrzna: L=0, bo dV=0
c) praca techniczna: Lt = V(p1-p2)
d) ciepło doprowadzone w czasie przemiany: dQ=dU=McvdT Q=Mcv(T2-T1)
e) przyrost entropii: S2-S1=Mcvln
Przemiana izotermiczna (T = const)

a) równanie przemiany: p1V1 = p2V2
b) praca zewnętrzna: L=p1V1ln=p1V1ln
c) praca techniczna: Lt=MRT1ln= L
d) ciepło doprowadzane: Q=p1V1 ln= -p1V1 ln= p1V1 ln= L
e) przyrost entropii: S2-S1=MR ln = MR ln

Przemiana adiabatyczna (dQ = 0)

charakteryzuje się brakiem wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem a źródłami
zewnętrznymi, przy czym zarówno dQ=0 i Q=0. Ponieważ dQ=0 przy T>0,
czyli dS=0, a więc S=const. Przemiana adiabatyczna odwracalna jest przemianą,
podczas której entropia jest stała, czyli jest to przemiana izentropowa
(S = const).
W odróżnieniu od niej stosujemy określenie przemiana adiabatyczna dla
takiej, przy której wykładnik izentropy =const. Podczas takiej przemiany brak jest wymiany ciepła z otoczeniem, a wytworzone ciepło tarcia powoduje podwyższenie energii wewnętrznej czynnika.
a) równania przemiany: pV=const, TV-1=const, T = const,
b) praca zewnętrzna podczas przemiany adiabatycznej
c) praca techniczna podczas przemiany adiabatycznej
Lt = I1-I2 = Mcp(T1-T2) =Mcv(T1-T2) =L

7. Przemiana politropowa

W tej przemianie istnieje wymiana ciepła dQ=McdT, przy czym średnie ciepło właściwe „c” dla danej politropy jest stałe i równe: c = cv + p
Wykładnik politropy n, stały dla danej rodziny przemian, może być dowolną
liczbą rzeczywistą wiekszą lub mniejszą od . Podczas przemiany politropowej
wykładnik n jest stały.
a) równania przemiany: pVn=const, TVn-1=const, T = const,
b) praca zewnętrzna podczas przemiany politropowej

c) praca techniczna podczas przemiany adiabatycznej
Lt = I1-I2 =nL
d) ciepło doprowadzone: Q = Mc(T2-T1)
e) przyrost entropii: S2-S1=Mc ln
Zależność pomiędzy parametrami stanów 1 i 2 przemiany politropowej

Jeżeli 1<n< to c<0, co jest równoznaczne z tym, że energia wewnętrzna układu maleje przy wykonywaniu pracy większej od ilości ciepła doprowadzanego. Wykładnik politropy można wyznaczyć analitycznie
przy pomocy wzoru:

2009-12-11T17:19:04+01:00