Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T16:46:03+01:00
UCZEŃ MA PRAWO DO:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
i ochronę przed wszelkimi formami fizycznej bądź psychicznej przemocy oraz
ochronę i poszanowanie jego godności,
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naraża tym dobra innych ludzi,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, troszczenie się o mienie szkoły, dobry wizerunek w środowisku,
3 4 3
2009-12-11T16:48:31+01:00
KODEKS WZOROWEGO UCZNIA:
1. Wzorowy uczeń stosuje na co dzień w gimnazjum i poza nią zasady zachowania zawarte w prawie gimnazjum i poprzez swoje zachowanie i aktywność stanowi wzór do naśladowania.
2. Wzorowy uczeń współtworzy warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy poprzez sumienną pracę i osiągnięcia na miarę swoich możliwości.
3. Uczeń w relacjach z rówieśnikami i pracownikami gimnazjum wyróżnia się wzorową kulturą zachowań i wzorową kulturą języka, nie jest zajęty sobą, jest koleżeński i empatyczny.
4. Wzorowy uczeń jest aktywny w działaniach na rzecz środowiska szkolnego, przestrzega zasad organizacji gimnazjum.
5. Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.
6. Wzorowy uczeń również nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji oraz czerpie z niej jak najwięcej tym samym nie przeszkadzając innym.
1 5 1