pilnie!!!!!!

Napisać program w języku Pascal wyznaczający liczbę liczb ujemnych, liczbę liczb dodatnich oraz średnią arytmetyczną liczb dodatnich. W przypadku nie wprowadzenia przez użytkownika liczb dodatnich, program ma zasygnalizować na ekranie fakt, że nie było w ciągu liczb dodatnich.
UWAGI do kodu programu.
Na początku program zapyta użytkownika o długość ciągu, a następnie w pętli FOR o wprowadzonej liczbie powtórzeń przez użytkownika wykona odpowiednie obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • prhz
  • Rozwiązujący
2009-12-12T19:15:18+01:00
Oto rozwiązanie:

uses crt;
var a,b,c,d,n,i :integer;
e:real;
begin
clrscr;
writeln('Ile liczb chcesz wprowadzic??');
readln(n);

for i:=1 to n do
begin
writeln ('Podaj liczbe');
readln (a);
if a>0 then
begin
inc(b);
d:=d+a;
end;
if a<0 then inc(c);
end;

e:=d/b;

if b>0 then
begin
writeln ('Wprowadzono: ', b,' liczb dodatnich');
writeln ('Srednia arytmetyczna liczb dodatnich wynosi: ',e:0:2);
end
else
writeln ('Nie wprowadzono zadnych liczb dodatnich');

writeln ('Wprowadzono: ', c,' liczb ujemnych');
readkey;

end.