Odpowiedzi

2009-12-12T16:07:10+01:00
1.Współczynnik maskulinizacji - procentowy udział mężczyzn w populacji ludzkiej danego regionu.Największy współczynnik maskulinizacji występuje w krajach przyjmujących dużo mężczyzn do pracy. Np. w Kuwejcie na 100 mężczyzn przypada jedynie 75 kobiet.
2.Wyż demograficzny - wzrost udziału młodej grupy wiekowej w ogólnej liczbie ludności wywołany zwiększeniem liczby urodzeń lub zmniejszeniem śmiertelności w tejże grupie wiekowej.
3.Niż demograficzny – zmniejszenie się współczynnika urodzeń, podczas gdy współczynnik zgonów pozostaje na takim samym poziomie.
4. Struktura zatrudnienia
Zawodowa struktura ludności to udziały poszczególnych grup zawodowych w ogólnym stanie ludności pracującej zawodowo lub też udziały poszczególnych grup, czerpiących źródła utrzymania z pracy w danym zawodzie, w ogólnej liczbie ludności (struktura ludności aktywnej zawodowo według działów gospodarki narodowej lub według sektorów). W tym drugim przypadku bierzemy pod uwagę nie tylko czynnych zawodowo, ale również osoby pozostające na ich utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym.

Aktywność zawodowa w 1997 roku w Polsce wynosiła 44,1% ogółu ludności. Przy czym 57,4 % ludności Polski to ludność w wieku 15 lat i więcej. Liczba ludności aktywnej zawodowo wykazuje tendencje spadkowe (w 1980 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 51,2% ludności.

Struktura zatrudnienia w Polsce jest następująca:
przemysł – 22,9 %
rolnictwo – 27,3 %
usługi – 39,4 %
bezrobocie - 10,4 %

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:09:41+01:00
1. współczynnik maskulinizacji - % udział mężczyzn w populacji danego regionu.
2. wyż demograficzny- wysoka liczba rodzonych dzieci
3 . niż demograficzny - zmniejszenie liczby urodzonych dzieci
4 . struktura ludności według sektorów zatrudnienia - ściśle uzależniona od poziomu rozwoju gospodarczego kraju, do celów statystycznych i porównawczych rozpatruje się ją w ujęciu sektorowym:
- I sektorr - rolnictwo przemysł
- II sektorr - budownictwo i przemysł zatrudnienie w nim
- III sektorr - usługi wyższe