Odpowiedzi

2009-12-12T17:18:53+01:00
C₄H₁₀- ALKAN- butan
wzór połstrukturalny: CH₃(CH₂)₂CH₃

C₄H₉OH- butanol- alkohol butylowy
wzór połstrukturalny: CH₃(CH₂)₃OH

C₃H₇COOH- kwas masłowy
wzór połstrukturalny: CH₃(CH₂)₂COOH
2 4 2
2009-12-12T20:10:10+01:00
C₄H₁₀ → ALKAN → butan
półstrukturalnie: CH₃(CH₂)₂CH₃

C₄H₉OH → butanol → alkohol butylowy
półstrukturalnie: CH₃(CH₂)₃OH

C₃H₇COOH → kwas masłowy
półstrukturalnie: CH₃(CH₂)₂COOH
2 4 2