Odpowiedzi

2009-12-13T09:40:28+01:00
Zycji; autor raczej zapoznaje nas jeszcze z siłami stron
obu. Akcja miłosna, pełna epizodów, wprowadzających
nowe dwugorzędne postaci, jak Anusię, Wołodyjow-
skiego, Rzędziana (a z nim nowy rodzaj humoru), z da-
wnych Longinusa, posuwa się pomyślnie naprzód szyb-
ko w przeciwieństwie do politycznej. Przynosi ona no-
we cechy do charakterystyki Skrzetuskiego i Heleny,
bliskich już szczęścia. Podjęcie się jednak poselstwa
przez Skrzetuskiego w zestawieniu ze wstępnym opi-
sem oznak rebelji budzi nasze zaciekawienie i zaniepo-
kojenie.

Pytania, ułatwiające analizę:

Rozdział V.

A) Jakim akcjom poświęcony jest rozdział V?

Jak można rozdz. V podzielić?
1. Czemu poświęcona jest część I?

Przedstaw życie i obyczaje, panujące w Lubniach?

Jakie wrażenie sprawiały Lubnie?

Na co przedewszystkiem zwracał uwagę ks. Je-
remi?

Jak ks. Jeremiego charakteryzuje wyprawa na
Sicz?

Jak ks. Jeremiego charakteryzuje pogrzeb Za-
krzewskiego?

Jakie zasługi położył na Ukrainie?

Jakim był dla podwładnych, dla poddanych?

Jaki był sposób jego życia?

Jaki wygląd zewnętrzny?

Jakie cechy charakteru?

Co dzięki tym cechom osiągnął?

Jaką rolę odgrywał na Ukrainie?

O czem świadczy poselstwo wołoskie?

Zestaw te cechy z poprzednio poznanemj?
1 2 1