Odpowiedzi

2009-12-12T19:15:26+01:00
2-V2 2-V2*1-V3
------ = -----------=
1+V3 1+3

= 2+V6
------
4
2009-12-12T19:17:34+01:00
2-V2
------
1+V3
mnożymy licznik i mianownik przez (1 - √3)
(2 - √2)(1 - √3) dzielone przez (1 + √3)(1 - √3) =
= 2 - √2 - 2√3 + 6 dzielone przez 1 - 3
= 8 - 2√3 - √2 dzielone przez - 2