Odpowiedzi

2010-06-19T22:14:27+02:00
Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

Prawa dziecka
Prawa cywilne:
-prawo do życia i wolności,
-do tożsamości i identyczności
- do swobody myśli, sumienia i wyznania,
-do wolności od przemocy fizycznej psychicznej, seksualnej, okrucieństwa i wyzysku.
Prawa socjalne:
-do zabezpieczenia socjalnego;
-do ochrony zdrowia;
-do odpowiedniego standardu życia;
-do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
Prawa kulturalne:
-prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna);
-prawo do zmienności swych praw;
-do korzystania z dóbr kultury;
-do informacji
-do znajomości swoich praw
Prawo polityczne:
- prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych;
-do wolności wypowiedzi.
2 5 2
2010-06-19T22:48:25+02:00

1. Powszechność zastosowania deklaracji – Deklaracja Praw Dziecka obejmuje wszystkie dzieci bez względu na różnice.

2. Otoczenie dziecka szczególną ochroną, która umożliwi jego wszechstronny rozwój w warunkach wolności i godności, czemu powinny służyć: ustawodawstwo kraju i wszelkie inne środki.

3. Prawo do nazwiska i obywatelstwa w chwili urodzin.

4. Stworzenie matce i dziecku przed i po urodzeniu warunków do rozwoju, opieki, ochrony medycznej poprzez system ubezpieczeń.

5. Szczególna troska wobec dzieci upośledzonych fizycznie lub umysłowo.

6. Stwarzanie dziecku atmosfery pełnej miłości, bezpieczeństwa i zrozumienia, czemu powinien służyć system ochrony rodziny, nieodrywanie małych dzieci od matki, poza krańcowymi sytuacjami, opieka nad dziećmi pozbawionymi rodziców.

7. Prawo do nauki, rozwoju kult., rozrywek, które powinny służyć pełnemu rozwojowi osobowości. Wymogiem minimalnym powinno być powszechne, obowiązkowe szkolnictwo na poziomie podstawowym.

8. Pierwszeństwo dziecka do ochrony i pomocy.

9. Ochrona dziecka przed wyzyskiem, okrucieństwem, zaniedbaniem, wykluczenie handlu dziećmi i zakaz pracy poniżej odpowiedniego, minimalnego wieku oraz wykonywania czynności szkodliwych fizycznie, psychicznie lub moralnie.

10. Wychowywanie dziecka w duchu tolerancji, szacunku dla innych ludzi, przyjaźni i pokoju między narodami.

 

 

Prawa te zawarte są w Deklaracji Praw Dziecka.

 

Dzeci również muszą mieć swoje prawa, nie mogą podglegać tym samym, którym podlegają dorośli, konieczna jest osobny kanon postępowania w stosunku do dzieci.

 

5 5 5