Odpowiedzi

2009-12-13T01:53:09+01:00

Zarejestruj się‎Co to jest Shvoong?‎Zaloguj się

E-mail * * Hasło * Invalid Password!!! Zaloguj się

Wraz ze wzrostem zamożności szlachty rosła też jej rola w polityce państwa polskiego. Zachodzące przy tym zmiany
ustrojowe pozwoliły tej warstwie na decydowanie o losach Rzeczypospolitej - odmiennie niż w państwach ówczesnej Europy, gdzie coraz większą rolę zaczęło odgrywać mieszczaństwo. Stan duchowny w tym czasie był zainteresowany utrzymaniem swej odrębności sądowej, podatkowej i politycznej. Interesy szlachty utożsamiano z interesami kraju. Królestwo Polskie w latach 1454 – 1791 nazywane jest Rzeczpospolitą szlachecką czyli państwem szlachty.
Najważniejsze decyzje podejmowano na zjeździe walnym odbywającym się najczęściej w Piotrkowie, na który przybywał król, urzędnicy, szlachta i delegaci Krakowa i Wilna. W poszczególnych ziemiach szlachta obradowała na sejmikach ziemskich (np. w kwestii podatków). Z uchwałą i pełnomocnictwem reprezentanci szlachty – posłowie ziemscy –zbierali się na sejmie (od 1493) jako odrębna izba poselska. Powstał sejm dwuizbowy: senat, złożony z arcybiskupów, biskupów, wojewodów, kasztelanów i urzędników centralnych; oraz izba poselska, reprezentująca szlachtę. Przejawem demokracji szlacheckiej były przywileje nadawane przez królów Polski, w celu przekupienia szlachty. W 1501r. Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej mielnicki przekazujący senatowi rządy nad państwem. Oburzona szlachta zebrała się na sejmie walnym w 1505 r. w Radomiu i uchwaliła konstytucję „ Nihil novi” – nic nowego bez zgody obu izb sejmu. Przywilej ten znosił konstytucję mielnicką i ustanawiał demokrację szlachecką. Nie była ona tylko programem, ale rzeczywistym ustrojem panującym w państwie. Przejawem tego był ruch egzekucyjny uchwalony na sejmie piotrkowskim w 1504 r., egzekucja dóbr miała na celu odebranie możnowładcom niesłusznie zagarniętych królewszczyzn; egzekucja praw wprowadzała ograniczenia w zajmowaniu stanowisk centralnych. Ruch egzekucyjny miał za zadanie osłabienie możnowładztwa i wzmocnienie szlachty.
Unia Polski z Litwą była wynikiem ruchu egzekucyjnego. Szlachta litewska domagała się takich samych praw jak szlachta polska, zaś magnaterii polskiej zależało na pozyskaniu nowych ziem na Litwie. W 1569 r. Polska z Litwą połączyła się unią realną tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów (wspólny król, sejm, przywileje a oddzielna władza wykonawcza i urzędy centralne).