Odpowiedzi

2009-12-13T10:25:32+01:00
Totalitaryzm to taki sposób sprawowania władzy, który prowadzi do całkowitego podporządkowania społeczeństwa grupie rządzącej.
Ogół obywateli jest pozbawiony prawa do decydowania o sprawach swego ,kraju, gdyż wszystkie ważne decyzje zapadają w wąskim gronie ludzi sprawujących władzę.
Na czym polega zmonopolizowanie władzy w państwie totalitarnym?
Władza spoczywa w rękach jednej partii. Oczywiście, mogą istnieć inne ugrupowania polityczne. Tak naprawdę nie mają one jednak udziału w sprawowaniu władzy albo jest on tylko zupełnie nieistotny. Mają one też znaczenie propagandowe wobec opinii innych krajów: są dowodem na to, że w państwie totalitarnym ludzie mogą się zrzeszać i tworzyć partie polityczne. To, oczywiście, jest fałszem.
Czy w państwie totalitarnym interes państwa dominuje nad interesem jednostki?
Zdecydowanie tak. Chociaż w licznych deklaracjach reżimy totalitarne podkreślają dbałość o każdego człowieka, to tak naprawdę liczy się tylko interes państwa. Jemu podporządkowane są wszelkie działania władz. Prawa człowieka do wolności, poszanowania jego godności nie są w praktyce respektowane. Państwo stara się rozciągnąć kontrolę nad życiem osobistym każdego obywatela. Może ona należeć tylko do takich organizacji, które są zaakceptowane przez państwo. Może czytać książki lub oglądać filmy, które nie stanowią zagrożenia dla rządzących. Istnieje więc rozbudowany aparat cenzury, czyli kontroli wszelkich wydawnictw i filmów. Utwory uznane za niewłaściwe nie mają szans na dotarcie do odbiorców lub docierają w formie nielegalnej tylko do niewielkiej ich części.
Jaką rolę spełnia policja w państwie totalitarnym?
Jest to bardzo rozbudowany system. Roztacza kontrolę nad każdym przejawem aktywności obywatela. Państwo zapewnia policji wszystkie środki niezbędne do takiego działania... nawet kosztem obniżenia poziomu życia jego mieszkańców. Policja ochrania władze państwowe i inwigiluje (systematycznie obserwuje) społeczeństwo, często stosując bardzo brutalne formy represji w stosunku do ludzi uznanych za niebezpiecznych. Rozbija wszelkie organizacje opozycyjne lub stara się do nich wprowadzać swoich ludzi, by przejąć nad nimi kontrolę. Charakterystyczną cechą państw totalitarnych było istnienie więzień i obozów, w których przetrzymywano ludzi uznanych za wrogów. Zaostrzony system kar i tortury miały doprowadzić do złamania ich woli oporu.
Które wielkie państwa europejskie stały się w XX wieku reżimami totalitarnymi?
To Rosja po dojściu do władzy bolszewików w 1917 r. i Niemcy, gdy kanclerzem został Adolf Hitler w 1933 r. Oba te kraje ze względu na swój potencjał ekonomiczny, liczbę ludności i potęgę militarną odgrywały ważną rolę w polityce europejskiej. Oba też prowadziły politykę zaborczą: pragnęły rozszerzenia swych granic... nawet kosztem rozpętania wielkiego konfliktu zbrojnego.
Jakie były cechy charakterystyczne państwa faszystowskiego?
W III rzeszy zakazano działania partii politycznych. Jedyną, która istniała, była NSDAP (Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec). Opozycjoniści i ludzie niewygodni dla faszystów trafili do obozów koncentracyjnych. Pierwszą osobą w kraju był Adolf Hitler. decydował on o wszystkich najistotniejszych sprawach swojego kraju, a jego postanowienia były ostateczne i nieodwołalne. Życie każdego Niemca zostało podporządkowane jednej idei – stworzenia potężnego państwa, które narzuciłoby swą władzę całej Europie. Miała to być Tysiącletnia Rzesza. Inne narody i ludy, zwłaszcza Słowianie i Żydzi, skazane zostały na zagładę lub musiałyby całkowicie podporządkować się woli nowych państw świata.
Jakie zmiany nastąpiły w Rosji po objęciu władzy przez partię komunistyczną?
Rozpoczęto budowę państwa socjalistycznego – jak twierdzono, pierwszego kraju na świecie rządzonego przez robotników i chłopów. W rzeczywistości przez długie lata prawdziwym władcą Rosji Radzieckiej (ZSRR) był przywódca partii komunistycznej, Józef Stalin. Rządził przy pomocy rozbudowanego do olbrzymich rozmiarów aparatu terroru. Do obozów (tzw. łagrów) i więzień trafiały miliony ludzi. Stawali się oni tanią siłą roboczą. To oni w niesłychanie ciężkich warunkach pracowali w kopalniach i budowali nowe zakłady przemysłowe, które miały przekształcić kraj z rolniczego w zindustrializowany 9uprzemysłowiony). Z całą zaciekłością reżim stalinowski zwalczał wszelkie przejawy opozycji. Dopiero śmierć Stalina w 1953 r. spowodowała pewne zelżenie represji, ale reżim totalitarny trwał aż do upadku ZSRR w 1991 r.
Które kraje zaliczano do tzw. demokracji ludowych?
To państwa uzależnione od ZSRR po zakończeniu II wojny światowej. Były to Polska, Czechosłowacja, NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna), Węgry, Rumunia, Bułgaria. We wszystkich tych krajach przy pozorach istnienia swobód demokratycznych (gwarantowanych przez konstytucje) niepodzielne rządy sprawowały partie komunistyczne. Nie wychodziła niezależna prasa, zwalczano opozycję.
Dlaczego w państwie totalitarnym tak ważna jest indoktrynacja?
Indoktrynacja to wpajanie członkom społeczeństwa ściśle określonych przekonań politycznych i społecznych. Służy temu rozbudowany system propagandy wykorzystujący np. system oświaty (wszelkiego typu szkoły) i środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Celem indoktrynacji jest wywarcie takiego nacisku na każdego człowieka, aby uczynić go posłusznym wykonawcą woli rządzących, całkowicie przekonać do słuszności ich postępowania i stłumić wszelki opór.
ale sie postarales :0
ja bym tak nie umial :0
:)