Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T11:18:40+01:00
Ek₀ + Ep = Ek¹

mv₀²/2 + mgh = mv₁²/2

v₀²/2 + gh = v₁²/2

v₁=√(v₀² + 2gh)
v₁=sqrt(100+(10*2*50))=33.1 [m/s]

ruch jednostajnie przyspieszony
v₁=v₀+gt
t=(v₁-v₀)/g=2.3 [s]