Odpowiedzi

2009-12-13T16:58:16+01:00
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żyła sobie dziewczyna.
Jej życie byłoby podobne do życia wielu innych dziewczyn w jej wieku, gdyby nie to, że tylko ona wierzyła jeszcze w miłość.
Kiedy więc jej koleżanki zajęte były sondowaniem majętności kandydatów na mężów, oddzielaniem plew od ziaren i zbieraniem informacji, ona zapalała w oknie świecę, żeby jej kochanie znalazło do niej drogę w ciemną noc.
A kiedy wreszcie pojawił się ten jeden, jedyny, wymarzony, okazało się, że dziewczyna zapomniała, po co zapalała nocą w oknie świecę, a jeden, jedyny okazał się być przedstawicielem handlowym z pełną teczką ofert na polepszenie wszystkiego.
Bo czas, technologie, rynek, makro i mikroekonomia, a także konsumpcyjny model życia powodują, że nawet ostatnia dziewczyna, która wierzy w miłość – zamyka serce i otwiera biznes.


Слишком семью горами, слишком семью лесами жила себе девушка. Её жизнь походила бы на жизнь многих других девушек в её столетии, если бы не то, что только она верила ещё в любовь. Когда так её занятые подруги были зондированием маентносьци кандидатов в мужей, отделянием плевелов от зёрен и информации, она затапливала окно я свечу, чтобы её лапочка нашла к ней дорогу в тёмную ночь. Да когда наконец появился этот один, единственный,, оказалось, что девушка забыла, зачем зажигала ночью я в окне свечу, а один, единственный оказался быть торговым представителем с полным портфелем предложений на улучшение всего. Потому что время, технологии, рынок, макрос и микроэкономика, а также потребительскую модель жизни вызывают, что даже последняя девушка, которая верит в любовь – закрывает сердце и открывает бизнес.
1 5 1