1.Jak Nazywał się góowny Inicjator obrony Jasnej Góry ?

2.Podaj 2 przykłady magnatów, zdrajców Rzeczypospolitej.

3.Na czym polegały śluby Lwowskie ( i kto je złożył) ?

4.O czym mówiła ugoda w Hadziaczu ?

5.Ile trwało i czym się zakończyło oblężenie Jasnej Góry ?

6. Co nazywano `wojną szarpaną` ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:51:28+01:00
1. Teofil Krauze
2. Opaliński , Radziwiłłowie
3. Śluby lwowskie – śluby, które złożył 1 kwietnia 1656, w czasie potopu szwedzkiego, król polski Jan II Kazimierz w katedrze lwowskiej podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.
4. Przewidywała przekształcenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w unię trzech równorzędnych podmiotów prawnych: Korony,Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego utworzonego z województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego (wcześniej stanowiących od unii lubelskiej (1569) część Korony). Konsekwencją było traktatowe ustanowienie odrębnych urzędów dla Rusi (stworzono funkcje marszałka ruskiego, obok marszałka koronnego i litewskiego, hetmana ruskiego , kanclerza ruskiego i inne stanowiska analogiczne do istniejących w pozostałych dwóch członach federacji), dopuszczenie posłów ruskich do Sejmu, a biskupów prawosławnych do Senatu. Unia brzeska miała zostać wykluczona na terenie Księstwa Ruskiego. Tysiąc Kozaków (starszyzny kozackiej) miało otrzymać nadanie praw szlacheckich jednorazowo,a stu Kozaków z każdego pułku kozackiego zatwierdzonych przez hetmana miało z rąk króla otrzymywać szlachectwo corocznie. Postanowienia unii obejmowały również przyjęcie do etatowego rejestru kozackiego 30 tysięcy Kozaków, zrównanie w prawach prawosławia z katolicyzmem, a także powrót szlachty (polskiej i ruskiej) do jej majątków na Ukrainie.
5. Trwalo od 18 listopada 1655 do nocy z 26 na 27 grudnia 1655 zakonczylo sie zwyciestwem polakow
6. to specyficzny sposób prowadzenia walki: strona słabsza unika rozstrzygającej bitwy, atakując mniejsze oddziały wroga, zaplecze i tabory. Stosowana często w średniowieczu. Powszechnie stosowana przez ukrywających się w lasach chłopów. W dawnej Polsce istniały specjalne oddziały do tego przeznaczone, rekrutujące się z lekkiej jazdy np. Tatarów. W XVII wieku oddziałami specjalnie przygotowanymi do tego celu byli lisowczycy.
1 5 1