Odpowiedzi

2009-12-13T18:19:54+01:00
Misje pokojowe są sposobem pomocy krajom dotkniętym konfliktem poprzez stwarzanie warunków do trwałego pokoju. Uczestnicy misji pokojowych ONZ - personel wojskowy i policyjny oraz cywilny z wielu krajów - nadzorują i obserwują przebieg procesów pokojowych, które pojawiają się po zakończeniu konfliktów oraz pomagają ich byłym uczestnikom we wprowadzaniu w życie uzgodnień pokojowych, które podpisali. Tego typu pomoc przybiera różne formy i obejmuje m.in. środki mające na celu obudowę zaufania, wprowadzanie ustaleń dotyczących podziału władzy, pomoc w przeprowadzaniu wyborów, umacnianie rządów prawa oraz ekonomiczny i społeczny rozwój.

Karta Narodów Zjednoczonych nadaje Radzie Bezpieczeństwa ONZ moc prawną oraz czyni ją odpowiedzialną za podejmowanie wspólnych działań w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dlatego też, społeczność międzynarodowa oczekuje, że Rada Bezpieczeństwa zezwoli na przeprowadzenie operacji w celu utrzymania pokoju. Większość tych operacji jest tworzona i wprowadzona w życie przez samą ONZ. Biorą w nich udział oddziały służące pod dowództwem operacyjnym ONZ. W innych przypadkach, w których bezpośrednie zaangażowanie tej organizacji nie jest uważane za właściwe lub wykonalne, Rada Bezpieczeństwa upoważnia regionalne organizacje takie jak NATO, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) lub koalicje krajów pragnących zaprowadzić pokój lub wprowadzić działania umacniające pokój.
1 5 1
2009-12-13T18:19:18+01:00
1) wojskowe zadania:
* obserwacja i nadzór realizacji postanowień,
* niszczenie broni,
* rozbrojenia,
* demobilizacja,
* ochrona dostaw pomocy humanitarnej i personelu cywilnego,

2) humanitarne:
* organizacja i nadzorowanie repatriacji,
* dostaw sprzętu, wody, żywności itp,
* nadzorowanie przestrzegania praw człowieka,

3.zad. budowania pokoju:
* przywracanie porządku,
* odbudowa aparatu państwowego (w tym szkolenia dla urzędników, celników, policjantów itp., pomoc techniczna i finansowa),
* organizacja wyborów,
* odbudowa infrastruktury, łączności itp.

Czy o to Ci chodziło?
1 5 1