4.Podaj wzory sumaryczne poniższych tlenków
a)tlenek krzemu(4)
b)Tlenek wapnia

5.Wyznacz wzór oraz podaj nazwę tlenku EO₂ , którego masa cząsteczkowa wynosi 87u

6.Oblicz stosunek masowy , w jakim są ze sobą połączone glinu z tlenem w tlenku glinu(3)

7.Podczas rozkładu pod wpływem ogrzewania z 6.51 g tlenku rtęci powsało 6,03 g rtęci . Oblicz , ile gramów tlenu powstało

8. Ułóz (symbolami) równania następujących reakcji.
a) tlenek azotu(3) + wodór →azot + tlenek wododru
b)tlenek rtęci(2) →tlen + rtęć

9.Napisz wzór sumaryczny u nazwę związku utworzonego przez atomy pierwiastków o podanych wartościowościach
a)Cu(1) i O (2)
b)Pb(4) i O (2)

10.Podczas spalania magnezu zużyto 3,2 g tlenku , otrzymując 8g tlenku magnezu.Oblicz masę spalonego magnezu.

11.Na podstawie ponizszego schematu modelowego ułóż równania chemuczne

Ca
O
O → Ca O CaO

+
Ca


12.Podczas działania parą wodną na ogrzane do temperatury 700Stopni C opiłki żelaza powstaje tlenek Fe₃O₄ i wydziela się wodór. Ułóz równanie tej reakcji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:50:12+01:00
4. a) SiO₂
b) CaO

5. mO₂ = 32u

87u - 32u = 55u

Wzór tlenku: MnO₂

6. Al₂O₃ - tlenek glinu

mAl = 27u*2 = 54u
mO = 16u*3 = 48u

54u:48 = 27:24 - stosunek glinu do tlenu w tlenku glinu

7. mHgO = 6.51g
mHg = 6.03g

Według prawa zachowania masy masa substratów jest równa masie produktów.

6.51g - 6.03g= 0.48g

8. a) N₂O₃ + 3H₂ → N₂ + 3H₂O
b) 2HgO → 2Hg + O₂

9. a) Cu₂O
b) PbO₂

10. 8g - 3,2g = 4,8g

11. 2Ca + O₂ → 2CaO
CaO + H₂ → H₂O + Ca

12. 4H₂O + 3Fe → Fe₃O₄ + 4H₂