1.Dokończ równania reakcji(posługując się wzorami) lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi:
- potas + chlor
- tlenek siarki VI + woda
- tlenek glinu + woda
- wodór + azot
- wodorotlenek miedzi II
- srebro + kwas solny
- tlenek potasu + woda

2.Napisz równania za pomocą których możesz dokonać przemian:
Na --> Na2O --> NaOH --> Na2CO3 --> Na2SO4 -->BaSO4

3. Sporządzono wodne roztwory następujących substancji.Zapisz odpowiednie równania i określ jaki odczyn ma każdy z tych roztworów ?
K2SO4, NaOH, Na2S, K2CO3 H2SO4, NaCl, BaO, CO2

4.Uzupełnij poniższe równania zapisując je w formie cząsteczkowej, jonowe i jonowej skróconej.
NaOH+ H2SO4 -->
Mg + HNO3 -->

5. Zaproponuj jak trzema sposobami otrzymać :
a) siarczek potasu
b) azotan III sodu

6.Korzystając z tabeli rozpuszczalności uzupełnij zapisy równań reakcji w formie cząsteczkowej, jonowe i jonowej skróconej. Określ typ.
Pb(NO3)2 + HI
Ba(OH)2 + MgSO4


1

Odpowiedzi

2011-08-25T11:46:58+02:00

zad.1

2K+Cl_2-->2KCl\\ SO_3+H_2O-->H_2SO_4\\ Al_2O_3+H_2O-->nie\ zachodzi\\ 3H_2+N_2-->2NH_3\\ Cu(OH)_2-->CuO+H_2O\\ Ag+HCl-->nie\ zachodzi\\ K_2O+H_2O-->2KOH

 

 

zad.2

4Na+O_2-->2Na_2O\\ Na_2O+H_2O-->2NaOH\\ 2NaOH+H_2CO_3-->Na_2CO_3+2H_2O\\ Na_2CO_3+H_2SO_4-->Na_2SO_4+CO_2+H_2O\\ Na_2SO_4+BaCl_2-->BaSO_4\forall+2NaCl

 

 

zad.3

K_2SO_4--^H^2^O-->2K^+ + SO_4^2^-

odczyn: obojętny

 

NaOH--^H^2^O-->Na^+ + OH^-

odczyn: zasadowy

 

Na_2S+2H_2O-->2NaOH+H_2S

odczyn: zasadowy

 

K_2CO_3+2H_2O-->2KOH+H_2CO_3

odczyn: zasadowy

 

H_2SO_4--^H^2^O-->2H^+ + SO_4^2^-

odczyn: kwasowy

 

NaCl--^H^2^O-->Na^+ + Cl^-

odczyn: obojętny

 

BaO+H_2O-->Ba(OH)_2

odczyn: zasadowy

 

CO_2+H_2O-->H_2CO_3

odczyn: kwasowy

 

 

zad.4

2NaOH+H_2SO_4-->Na_2SO_4+2H_2O\\ 2Na^+ + 2OH^- + 2H^+ + SO_4^2^- -->2Na^+ + SO_4^2^- + 2H_2O\\ 2OH^- + 2H^+ -->2H_2O\ \ \ \ \ /:2\\ OH^- + H^+ -->H_2O

 

Mg+2HNO_3-->Mg(NO_3)_2+H_2\\ Mg + 2H^+ + 2NO_3^- -->Mg^2^+ + 2NO_3^- + H_2\\ Mg + 2H^+ -->Mg^2^+ + H_2

 

 

 

zad.5

1. kwas+zasada-->sól+woda

2. metal+kwas-->sól+wodór

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

 

a) siarczek potasu

1.\ H_2S+2KOH-->K_2S+2H_2O\\ 2.\ 2K+H_2S-->K_2S+H_2\\ 3.\ K_2O+H_2S-->K_2S+H_2O

 

b) azotan(III) sodu

1.\ HNO_2+NaOH-->NaNO_2+H_2O\\ 2.\ 2Na+2HNO_2-->2NaNO_2+H_2\\ 3.\ Na_2O+2HNO_2-->2NaNO_2+H_2O

 

 

 

zad.6

Pb(NO_3)_2+2HI-->PbI_2\forall+2HNO_3\\ Pb^2^+ + 2NO_3^- + 2H^+ + 2I^- -->PbI_2\forall + 2H^+ + 2NO_3^-\\ Pb^2^+ + 2I^- -->PbI_2\forall

typ: reakcja strąceniowa

 

Ba(OH)₂+MgSO₄-->reakcja nie zachodzi, ponieważ oba produkty są nierozpuszcalne w wodzie