Napisz program w Pascalu w który wykona poniższe punkty:

1.Wylosuj 4 tablice jednowymiarowe o 10 elementach typu całkowitego i je wyświetl.
2.Pobierz od użytkownika nr. tablicy.
3.Dla podanej przez użytkownika tablicy ( nr. z punktu 2) oblicz sumę elementów w tablicy.
4.sprawdź czy otrzymany wynik jest liczba parzystą.
no i oczywiście wyświetlić te operacje.

algorytm ma być napisany za pomocą dowolnej pętli, NIE PROCEDUR, i zawierać komentarze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:18:09+01:00
Program tablice;
uses crt; { Deklaracja modulu CRT }
label blad; { Deklaracja labela }
var { Deklaracja zmiennych }
i:byte; { Deklaracja zmiennej typu byte (liczby od 0 do 255) }
n:char; { Deklaracja zmiennej typu char (znakowej) }
suma:integer; { Deklaracja zmiennej typu integer (liczbowej) }
t1 : array [1..10] of integer; { Deklaracja tablicy nr 1 }
t2 : array [1..10] of integer; { Deklaracja tablicy nr 2 }
t3 : array [1..10] of integer; { Deklaracja tablicy nr 3 }
t4 : array [1..10] of integer; { Deklaracja tablicy nr 4 }

Begin { Poczatek programu }
clrscr; { Wyczyszczenie ekranu }
suma:=0; { Przypisanie zmiennej 'suma' wartosci 0 }
Randomize; { Uruchomienie generatora liczb losowych }
for i:=1 to 10 do { Petla wykonujaca czynnosc 10 razy }
begin { Poczatek petli }
t1[i]:=Random(1000)-500; { Przypisanie elementowi 'i' tablicy nr 1 losowej wartosci z przedzialu -500 do 500 }
gotoxy(1,i); { Przeniesienie kursora do pierwszej kolumny wiersza 'i' }
Write(t1[i]); { Wydruk elementu 'i' tablicy nr 1 }
t2[i]:=Random(1000)-500; { Przypisanie elementowi 'i' tablicy nr 2 losowej wartosci z przedzialu -500 do 500 }
gotoxy(11,i); { Przeniesienie kursora do jedenastej kolumny wiersza 'i' }
Write(t2[i]); { Wydruk elementu 'i' tablicy nr 2 }
t3[i]:=Random(1000)-500; { Przypisanie elementowi 'i' tablicy nr 3 losowej wartosci z przedzialu -500 do 500 }
gotoxy(21,i); { Przeniesienie kursora do dwudziestej pierwszej kolumny wiersza 'i' }
Write(t3[i]); { Wydruk elementu 'i' tablicy nr 3 }
t4[i]:=Random(1000)-500; { Przypisanie elementowi 'i' tablicy nr 4 losowej wartosci z przedzialu -500 do 500 }
gotoxy(31,i); { Przeniesienie kursora do trzydziestej pierwszej kolumny wiersza 'i' }
Write(t4[i]); { Wydruk elementu 'i' tablicy nr 4 }
end; { Koniec petli }

Writeln; { Przeniesienie kursora o wiersz nizej }
Writeln; { Przeniesienie kursora o wiersz nizej }
Write('Podaj nr tablicy: '); { Wydruk zapytania o numer tablicy }
blad: { Ustanowienie labela }
n:=readkey; { Przypisanie zmiennej 'n' znaku przyporzadkowanego wcisnietemu klawiszowi }

case n of { Wybor dzialania w zaleznosci od wartosci zmiennej 'n' }
'1' : for i:=1 to 10 do suma:=suma+t1[i]; { Zsumowanie elementow tablicy nr 1 gdy wartosc zmiennej 'n' wynosi 1 }
'2' : for i:=1 to 10 do suma:=suma+t2[i]; { Zsumowanie elementow tablicy nr 2 gdy wartosc zmiennej 'n' wynosi 2 }
'3' : for i:=1 to 10 do suma:=suma+t3[i]; { Zsumowanie elementow tablicy nr 3 gdy wartosc zmiennej 'n' wynosi 3 }
'4' : for i:=1 to 10 do suma:=suma+t4[i] { Zsumowanie elementow tablicy nr 4 gdy wartosc zmiennej 'n' wynosi 4 }
else goto blad; { Odwolanie do labela 'blad' w przypadku gdy wartosc zmiennej 'n' nie niesci sie w przedziale 1 - 4 }
end; { Koniec mozliwosci wybru dziania }

clrscr; { Wyczyszczenie ekranu }

Write('Suma elementow tablicy nr ',n,' wynosi: ',suma);
{ Wydrukowanie na ekranie sumy elementow wybranej tablicy }

if (suma mod 2 = 0) and (suma <> 0) then Write(' Jest to liczba parzysta');
{ Warunek sprawdzajacy czy wartosc zmiennej 'suma' jest parzysta }

if suma mod 2 <> 0 then Write(' Jest to liczba nieparzysta');
{ Warunek sprawdzajacy czy wartosc zmiennej 'suma' jest nieparzysta }

if suma = 0 then Write(' Jest to liczba neutralna');
{ Warunek sprawdzajacy czy wartosc smiennej 'suma' jest rowna 0 }

readkey; { Oczekiwanie na dowolny znak }
end. { Koniec programu }
1 5 1