Odpowiedzi

2009-12-15T16:02:43+01:00
Program liczby;
uses crt;
var
i:byte;
tab : array [1..5] of integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to 5 do
begin
Write('Podaj liczbe nr ',i,': ');
Readln(tab[i]);
end;
clrscr;
for i:=1 to 5 do
begin
gotoxy(1,i); Write(tab[i]); gotoxy(10,i);
if tab[i] = 0 then Write('Zero jest liczba neutralna');
if tab[i] mod 2 <> 0 then Write('Nieparzysta');
if (tab[i] mod 2 = 0) and (tab[i] <> 0) then Write('Parzysta');
end;
readkey;
end.