Gr.I
Zad.1
Przedstaw treść I zasady dynamiki Newtona.

Zad.2
Uzupełnij zdania:
1. Jeżeli ciało jest w spoczynku to działają na nie siły........................................................
2. Piłka tenisowa ma mniejszą bezwładność niż piłka lekarska ponieważ...........................
3. Ciało ma pęd wtedy, gdy..................................................................................................
4. Aby ciało poruszało się po okręgu należy zadziałać siłą.................................................

Zad.3
Na ciało o masie 10 kg działają dwie siły o przeciwnych zwrotach: 500 N i 2 kN. Oblicz przyspieszenie, z jakim porusza się to ciało.

Zad.4
Ciało wykonuje 10 obiegów w czasie ½ minuty. Oblicz jego okres i częstotliwość w Hz.

Zad.5
Dwutonowa armata wystrzeliła 20- kilogramowy pocisk z prędkością 72 km/h.
Oblicz w m/s prędkość odrzutu armaty.

Zad.6
Autobus o masie 2000 kg ruszając z przystanku osiąga prędkość 54 km/h w czasie ¼ minuty. Wiedząc, że siły oporów ruchu i tarcia wynoszą 200 N, oblicz wartość siły silnika.

Zad.7
Oblicz okres w ruchu ciała po okręgu o promieniu 15 m z prędkością 12,56 m/s.

Zad.8
Stała niezrównoważona siła 9 N przesuwa bez tarcia dwa połączone nierozciągliwą nicią klocki. Oblicz, jaka siła działa na klocek drugi.

m₂=2kg →F₂=?→m₁=1kg→F₁=9N

Gr.II
Zad.1
Przedstaw treść II zasady dynamiki Newtona.

Zad.2

Uzupełnij zdania:
1. Siły akcji i reakcji .....równoważą się, ponieważ.............................................................
2. Pęd układu ciał nie zmienia się gdy..................................................................................
3. Jeżeli wartość siły działającej na ciało wzrośnie 3 razy to jego przyspieszenie..................................................................................................................
4. Wektor pędu jest ...........................................................z wektorem prędkości ciała.

Zad.3
Ciało o masie 5 kg zwiększa prędkość z 36 km/h na 25 m/s w czasie 10 s. Oblicz wartość siły powodującej wzrost prędkości.

Zad.4
Ciało wykonuje 135 obrotów w czasie 3/4 minuty. Oblicz jego okres i częstotliwość
w Hz.

Zad.5
Człowiek o masie 80 kg wyskoczył z łódki z prędkością 3 m/s, w wyniku czego łódka uzyskała prędkość 2 m/s. Oblicz masę łódki.

Zad.6
Dwukilogramowe ciało ruszające z miejsca w czasie 1/6 minuty uzyskało prędkość
18 km/h. Jaka siła działa zgodnie z wektorem prędkości, jeżeli siły oporów ruchu i tarcia mają wartość 4 N.

Zad.7
Oblicz promień okręgu, po jakim porusza się ciało z prędkością 15,7 m/s, jeżeli okres obiegu wynosi 10 s.


Stała niezrównoważona siła 9 N przesuwa bez tarcia dwa połączone nierozciągliwą nicią klocki. Oblicz, jaka siła działa na klocek drugi.

m₂=2kg →F₂=?→m₁=1kg→F₁=9N


Prosze o wykonanie wszystkich zadań :)
Odpowiedzi typu nie wiem jak to zrobić :p zgłaszam jako spam.

Dzięki...

1

Odpowiedzi

2009-12-14T11:59:41+01:00
Gr.I
Zad.1
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym.

Zad.2
1. Jeżeli ciało jest w spoczynku to działają na nie siły ...równoważące się...
2. Piłka tenisowa ma mniejszą bezwładność niż piłka lekarska ponieważ ...ma mniejszą masę...
3. Ciało ma pęd wtedy, gdy ...ma określoną masę i porusza się z pewną prędkością...
4. Aby ciało poruszało się po okręgu należy zadziałać siłą...dośrodkową...

Zad.3
m = 10 kg
F₁= 2kN = 2000N
F₂= 500N
Fw = F₁- F₂
Fw = 2000N - 500 N = 1500N

a = ?

a = Fw/m

a = 1500N / 10kg = 150m/s²

Zad.4
T = ½min : 10 = 30s : 10 = 3s
f = 1/T
f = ⅓Hz

Zad.5
m₁= 2t = 2000kg
m₂= 20kg
v₂= 72 km/h = 72 *1000m / 3600s = 20m/s
v₁= ?

Z zasady zachowania pędu:
m₁* v₁= m₂* v₂
v₁= (m₂* v₂)/m₁
v₁= (20kg * 20m/s) / 2000kg = 0,2m/s

Zad.6
m = 2000 kg
v = 54 km/h = 54 * 1000m / 3600s = 15m/s
t = ¼ min = 15s
F₁= 200N

F = ?

F = Fw + F₁
Fw = m*a
a = v/t

a = 15m/s / 15s = 1m/s²
Fw = 2000kg * 1m/s² = 2000N
F = 2000N + 200N = 2200N = 2,2kN

Zad.7
r = 15 m
v = 12,56 m/s.
T = ?
v = 2πr/T
T = 2πr / v
T = (2 * 3,14 * 15m) / 12,56m/s = 94,2/12,56 = 7,5s


Gr.II
Zad.1
Jeżeli na ciała działa stała (niezrównoważona) siła, to porusza się ono ruchem zzmiennym z przyspieszeniem (lub poóźnieniem) wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Zad.2

Uzupełnij zdania:
1. Siły akcji i reakcji ...nie...równoważą się, ponieważ ...inne punkty przyłożenia...
2. Pęd układu ciał nie zmienia się gdy ...jest to układ zamknięty...
3. Jeżeli wartość siły działającej na ciało wzrośnie 3 razy to jego przyspieszenie ...też wzrośnie trzykrotnie...
4. Wektor pędu jest ...zgodny... z wektorem prędkości ciała.

Zad.3
m = 5 kg
v₁= 36km/h = 36 * 1000m / 3600s = 10m/s
v₂= 25m/s
Δv = v₂- v₁
Δv = 25 m/s - 10m/s = 15m/s
t = 10 s

a = ?
F = ?

a = Δv/t
F = m*a

a = 15m/s / 10s = 1,5m/s²
F = 5kg * 1,5m/s² = 7,5N

Zad.4
T = ¾min : 135 = ¾ * 60s : 135 = 45s : 10 = ⅓s
f = 1/T
f = 3Hz

Zad.5
m₁= 80kg
v₂= 2m/s
v₁= 3m/s

m₂= ?

Z zasady zachowania pędu:
m₁* v₁= m₂* v₂
m₂= (m₁* v₁)/v₂
m₂= (80kg * 3m/s) / 2m/s = 120kg

Zad.6
m = 2 kg
v = 18 km/h = 18 * 1000m / 3600s = 5m/s
t = 1/6 min = 10s
F₁= 4N

F = ?

F = Fw + F₁
Fw = m*a
a = v/t

a = 5m/s : 10s = 0,5m/s²
Fw = 2kg * 0,5m/s² = 1N
F = 1N + 4N = 5N

Zad.7
v = 15,7 m/s.
T = 10 s

r = ?

v = 2πr/T
r = v * T / 2π

r = (15,7m/s * 10s) / (2 * 3,14) = 157/6,28 = 25m
9 4 9