ZADANIE 1.
Ile potrzeba gram 20% roztworu zasady sodowej aby zobojętnić 9,8g kwasu siarkowego VI .

ZADANIE 2.
Zmieszano 500g 10% roztworu i 300g 30% roztworu. Oblicz stężenie procentowe uzyskanego roztworu.

Zadanie 3
Ile otrzymamy gram wody i dwutlenku węgla spalając 8,8gram propanu (C3H8)

Zadanie 4
Ile potrzeba gram soli i gram wody aby przygotowac 500cm3 5% roztworu o gęstosci 1,1g/cm3.

Zadanie 5
Ile potrzeba gram 10% roztworu kwasu azotowego V aby rozpuscic 16g tlenku glinu. z gory dziękuje za pomoc.

1

Odpowiedzi

2011-06-19T00:55:43+02:00

1)

Reakcja:

2 NaOH + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + 2 H₂O

 

C% (stężenie procentowe) NaOH- 20%

m (masa) H₂SO₄- 9,8g

M (masa 1 mola )H₂SO₄ = 2*1g + 32g + 4*16g = 98g

M 2 moli NaOH = 2*(23g + 16g + 1g) = 80g

 

zgodnie z reakcją:

80g NaOH------zobojętnia -------98g H₂SO₄

to Xg NaOH-----zobojętni---------9,8g H₂SO₄

 

X=9,8g * 80g : 98g  = 8g NaOH (ms)

 

Obliczam masę roztworu NaOH (mr):
C%= ms *100% : mr     /*mr

C% * mr = ms *100%    /:C%

mr= ms *100% : C%= 8g *100% : 20% = 40g roztworu NaOH


2)

C%₁ (stężenie procentowe 1) - 10%

mr₁ (masa roztworu 1) -500g

C%₂ (stężenie procentowe 2)- 30%

mr₂ (masa roztworu 2) - 300g

C%x (stężenie nowo powstałego roztworu) -?

 

C%x= C%₁*mr₁ + C%₂ *mr₂ : mr₁ + mr₂ =

(10% * 500g) + (30% *300g) : (500g + 300g)= 17,5 %

 

3)

Reakcja:

C₃H₈+ 5 O₂ ⇒ 3 CO₂+ 4 H₂O

 

m C₃H₈- 8,8 g

M (masa mola) C₃H₈ =3*12g + 8*1g = 44g

M 3 moli CO₂ = 3*(12u + 2*16u) = 132g

M 4 moli H₂O= 4*(2*1u +16u) = 72g

 

zgodnie z reakcją:


a) masa CO₂:

z 44g C₃H₈----------uzyskano---132g CO₂

to z  8,8g C₃H₈-----uzyskamy-----Xg CO₂

 

X= 8,8g * 132g : 44g = 26,4g CO₂

 

b) masa H₂O:
z 44g C₃H₈------uzyskano---72g H₂O

8,8g C₃H₈--------uzyskamy----Xg H₂O

 

X= 8,8g * 72g : 44g  = 14,4g H₂O

 

4)


Dane:

V (bjętość) = 500cm³

C% (stężenie procentowe)- 5%

d (gęstość) =1,1g/cm³

 

Obliczam masę roztworu (mr):

d= mr : V   /*V

mr= d *V= 1,1 g/cm³ * 500 cm³ = 550g


Obliczam masę soli (ms) :

C% = ms * 100% : mr    /*mr

C% * mr = ms * 100%    /:100%

ms=C% * mr : 100% = 5% * 550g : 100% = 27,5 g soli

 

Obliczam masę wody (mw) :
Wiedząc,ze mr= ms + mw , to :

mw= mr - ms = 550g - 27,5 = 522,5g H₂O

 

Do sporządzenia 500 cm³ 5% roztworu o gęstości 1,1g/cm³ należy użyć 27,5g soli oraz 522,5g wody.


5)

Reakcja:

Al₂O₃ + 6 HNO₃ ⇒ 2 Al(NO₃)₃ + 3 H₂O

 

m Al₂O₃= 16g

M 6 moli HNO₃ = 6* (1g + 14g + 3*16g)= 378g HNO₃

M 1 mola Al₂O₃ = 2*27g + 3*16g = 102g

 

Zgodnie z reakcją :


102g Al₂O₃------rozpusciło się w ------378g HNO₃
to 16g Al₂O₃-----rozpuści się w---------Xg HNO₃]

 

X= 16g * 378g : 102g = 59,3g HNO₃ (ms)

 

Obliczam masę roztworu HNO₃ (mr):


C%= ms *100% : mr     /*mr

C% * mr = ms *100%    /:C%

mr= ms *100% : C%= 59,3g *100% : 10% = 593 g roztworu HNO₃