Hej proszę o przetłumaczenie na język angielski poniższego tekstu. Bedę bardzo wdzięczna bo jestem zupełnie uwiązana w innych obowiązkach.


Sport był uprawiany przez ludzi od niepamiętnych czasów. Jeszcze przed rozegraniem pierwszych igrzysk olimpijskich w 776 r. p.n.e., sport był uprawiany w ówczesnych krajach śródziemnomorskich.
W starożytności nie znano słowa sport. W Grecji używano pojęcia atletyki, igrzysk lub gimnastyki.
Pierwsze igrzyska sportowe odbyły się w Egipcie. (2663-2645r p.n.e.).
Kolebką sportu europejskiego była Grecja. Pierwsze zawody sportowe były rozgrywane na wyspie Krecie (2600-1100r p.n.e.).
Największym wydarzeniem w dziedzinie sportu było rozegranie pierwszych igrzysk olimpijskich.
Nazwa „olimpijskich” pochodzi od miasta Olimpii w Grecji. Legendy wskazują, że Herakles albo Pelops zapoczątkował pierwsze igrzyska. Igrzyska rozwiały się stopniowo.
Każde nowe plemię dodawało coś ze swoich wierzeń. W ten sposób zawody sportowe odgrywały coraz większe znaczenie w życiu codziennym Greków. Data 776r p.n.e. jest umowną datą rozpoczęcia prawdziwych igrzysk sportowych.
Czas między igrzyskami wynosił pięć lat..
Igrzyska olimpijskie rozpoczynały się około 11-16 lipca.
Pierwsze igrzyska rozegrano w ciągu jednego dnia z powodu małej liczby konkurencji.
Gdy zaczęto wprowadzać nowe konkurencje (wyścigi rydwanów) czas trwania igrzysk wydłużył się do dwóch dni. W późniejszym okresie czas igrzysk olimpijskich wydłużył się do 5-6 dni. Sędziowanie zawodów wywodzi się ze starożytnej Grecji. Prawdopodobnie pierwszym sędzią był król Ifitos. Na początku całe igrzyska sędziował jeden człowiek. Ich liczba rosła i wynosiła nawet 10. Sędziowie decydowali o wyniku poszczególnych konkurencji. Mogli karać tych uczestników, którzy oszukiwali. Najczęstszą karą była zaplata, wystawienie pomnika wstydu zwanego zanes lub wykluczenie z całych zawodów.

Nagrodą za zwycięstwo był wieniec oliwny. Zawodnikami byli młodzi mężczyźni.. Szkolili ich nauczyciele. Młodzi zawodnicy ćwiczyli w gimnazjonach lub palestrach. Zawodnicy występowali nago.
Najstarszą dyscypliną olimpijską był bieg na jeden stadion. Nowymi konkurencjami były m.in. pięciobój, boks, wyścigi konne, wyścigi kwadryg i pakration. W zawodach startowali tylko mężczyźni. W igrzyskach nie mogły brać udziału kobiety.

Po upadku Olimpii nie rozgrywano już igrzysk.
Dopiero w XIX w. narodziła się idea ponownego utworzenia igrzysk olimpijskich. Jedną z takiej olimpiady były igrzyska neohalleńskie rozegrane 4-12 maja 1889 roku. Francuz Pierre de Coubertin nadał igrzyskom charakter międzynarodowy.
W Paryżu w 1894 r. został powołany do życia pierwszy Kongres Olimpijski.
Pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie przeprowadzono w Atenach w 1896 r.

Od tego momentu Olimpiady weszły na stałe i są najważniejszą imprezą sportową, w której mogą brać udział wszystkie państwa.1

Odpowiedzi

2009-12-14T16:14:21+01:00
Sport was cultivated (grown) by people from immemorial times. Before playing first olimpic games in (to) 776 else b.c., sport was cultivated (grown) in contemporary countries śródziemnomorskich. Sport know word anciently. It use notion in greece atletyki, games or gymnastics. First sports games have proceeded in egypt. 2663-2645 -B.c. ( ). Former greece cradle of european sport. First was played profession (contest) on island sports crete ( 2600-1100 -b.c. ). Playing of first olimpic games was biggest event in sphere of sport. Name dates from city in greece „ olympic ” Olimpii. Legends indicate, that Herakles either (or) it has initiated first games Pelops. Games have been dispelled gradually. Each new tribe added something from beliefs. This way, profession (contest) played sports in daily life of greek greatest meaning more. Date is conventional date of beginning of genuine sports games 776 -b.c.. Time totaled (take away; amount to) five between games lat (summer; year). Olimpic games were started near 11-16 july. It play first games within one day by the reason of small number of competition. When new competition for two days races of chariots begin introducing ( ) duration games extend. Time of olimpic games has been extended in later (late) period for 5-6 days. Judging of profession (contest) is explained from antique greece. Probably, < credible > king was first judge Ifitos. One person judged whole games on start. Number grew and it totaled (take away; amount to) 10 even. Judges decide about result of individual competition. Could punish these participants, which (who) duped. There was most frequent punishment plait (interlace), exposure of monument of shame called zanes or exclusion (elimination) from whole profession (contest). Oil wreath was award for victory. Young men were sportsmen. Teachers trained them. Young sportsmen exercised (discipline) in (to) gimnazjonach or palestrach. Sportsmen took a stand in the nude. Run was oldest olympic discipline on one stadium. Among others, there was new competition five-fight, box, horseraces, races kwadryg and pakration. Men started in profession (contest) only. Could not take participation of (quota of) woman in games. It play games after decay already Olimpii. Idea of creation of secondary olimpic games has been born in (to) only XIX w.. Games were played one of such olympic games 4-12 may 1889 year neohalleńskie. Frenchman has transmitted international character pierre games de Coubertin. First olympic congress has been appointed (called) in paris in (to) 1894 for life . First modern olimpic games in athens in (to) 1896 from this moment of olympic games on constant (solid) carry enter and there is most important sports performance, all states can take part in which (who).