1.Dla jakiej wartości parametru a liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu
W(x)= a²x+4ax+4 ?

2.Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta α,
jeśli tg α=2 i α ∈(0; 90).

3.Sześciokąt wypukły ABCDEF ma wszystkie kąty równe oraz AB=CD=EF =4a,
BC=DE=FA= 3a. Oblicz pole tego sześciokąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T16:45:25+01:00
1.
w(1)=0
a²+4a+4=0
(a+2)²=0
a=-2
2.
ctgα=1/tgα
ctgα=0,5

sinα/cosα=tgα
sin²α+cos²α=1

sin=2cosα
4cos²α+cos²α=1
5 cos²α=1
cos²α=1/5
cosα=√5/5
sin=2√5/5