Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T23:42:36+01:00
Wystarczy, ze skopiujesz to do notatnika i zmienisz rozszerzenie na .pas potem powinieneś otworzyć to w Turbo Pascalu


1.
program kalkulator;
uses crt;
var a,b:real; z:integer;

BEGIN
clrscr;
writeln('Program wyznacza sum©, iloczyn, r˘ľnic© i iloraz dew˘ch danych liczb a i b');
gotoxy(10,8); write('Podaj liczb© a - ');
readln(a);
gotoxy(10,9); write('Podaj liczb© b - ');
readln(b);
gotoxy(15,12); writeln(' M E N U ');
gotoxy(15,13); writeln('1 - suma');
gotoxy(15,14); writeln('2 - r˘ľnica');
gotoxy(15,15); writeln('3 - iloczyn');
gotoxy(15,16); writeln('4 - iloraz');
gotoxy(15,18); write('wybierz opcje - ');
readln(z);
case z of
1:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('Suma wynosi - ',a+b:6:2);
end;
2:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('R˘ľnica wynosi - ',a-b:6:2);
end;
3:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('Iloczyn wynosi - ',a*b:6:2);
end;
4:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('Iloraz wynosi - ', a/b:6:2);
end;
end;
Repeat until keypressed;
end.


***
2. Podaj liczbe w systemie binarnym ktora chcesz zamienic na dziesiatkowa


program binreal;
uses crt;


var
n: longint;
rz, p: real;
bin: string;

begin
clrscr;
writeln('Podaj liczbe w systemie binarnym ktora chcesz zamienic na dziesiatkowa');
readln(bin);
p:=1;
n:=2;
while (bin[n]<>&#39;,&#39;) and (n< =length(bin)) do
begin
p:=p*2;
n:=n+1;
end;
write(bin:length(bin),&#39;->&#39;);
Rz:=0;
for n:=1 to length(bin) do
begin
if bin[n]=&#39;1&#39; then rz:=rz+p;
if bin[n]<>&#39;,&#39; then p:=p/2;
end;
write(rz:1:11);
delay(1000);
writeln;
writeln;
writeln(&#39;Program by Michal "KodAk" Dubiel. 2008&#39;);
readln;
end.


3. Obliczanie sredniej ocen

program tablicca;
uses crt;
const ile=100;

var tab:array[1..ile] of byte;
n,suma,i:integer;
srednia:real;

begin
clrscr;
write(&#39;Podaj ilos† przedmiot˘w = &#39;);
readln(n);
writeln;

for i:=1 to n do
begin
write(&#39;Podaj ocene =&#39;);
readln (tab[i]);
end;
writeln;

suma:=0;

for i:=1 to n do
begin
suma:=tab[i]+suma;
end;


begin
srednia:=suma/n;
writeln(&#39;Srednia = &#39;, srednia:2:2);
readln;
end;
end.


4.Ten program ustawia 3 liczby w kolejnosci rosnacej

program trzyliczby;
uses crt;
var a,b,c:real;

begin
ClrScr;

writeln(&#39;Ten program ustawia 3 liczby w kolejnosci rosnacej&#39;);
writeln;

writeln(&#39;Podaj 1 liczbe = &#39;);
readln(a);

writeln(&#39;Podaj 2 liczbe = &#39;);
readln(b);

writeln(&#39;Podaj 3 liczbe = &#39;);
readln(c);

writeln;

if a<b then
if b<c then writeln(a:2:0,&#39; &#39;,b:2:0,&#39; &#39;,c:2:0)

else

if c<a then writeln(c:2:0,&#39;&#39;,a:2:0,&#39;&#39;,b:2:0)
else writeln(a:2:0,&#39;&#39;,c:2:0,&#39;&#39;,b:2:0)
else

if a<c then writeln(b:2:0,&#39;&#39;,a:2:0,&#39;&#39;,c:2:0)

else

if c<b then writeln(c:2:0,&#39;&#39;,b:2:0,&#39;&#39;,a:2:0)
else writeln(b:2:0,&#39;&#39;,c:2:0,&#39;&#39;,a:2:0);

writeln;
writeln(&#39;Nacisnij ENTER . . . :)) &#39;);
readln;
end.

5. Program mówi o tym czy liczba jest pierwsza czy nie

program liczba_pierwsza;
uses crt;
var a,b,c,d:integer;

begin
clrscr;
write(&#39;Podaj liczbe = &#39;);
readln(a);
c:=2;

Repeat
c:=c+1;
b:=a mod c;

until b=0;


If a=c then
begin
writeln(&#39;Liczba jest pierwsza&#39;);
end
Else
begin
writeln(&#39;Liczba nie jest pierwsza&#39;);
end;
readln;
end.

6. taki test z matematyki

program test;
uses crt;
var x,y,z:char;


BEGIN

textcolor (white);
textbackground (222);

clrscr;
gotoxy(30,10); writeln(&#39;TEST Z MATEMATYKI&#39;);
gotoxy(26,13); writeln(&#39;Aby zaczĄ† wcinij ENTER&#39;);
readln;

textbackground (245);

clrscr;
gotoxy(40,8); writeln(&#39; PYTANIE 1 &#39;);
gotoxy(20,10); writeln(&#39;Oblicz 30% liczby 200:&#39;);
gotoxy(25,12); writeln(&#39;a)15&#39;);
gotoxy(25,13); writeln(&#39;b)30&#39;);
gotoxy(25,14); writeln(&#39;c)150&#39;);
gotoxy(20,16); write(&#39;wybierz odpowiedz - &#39;);
readln(z);
textbackground (232);
case z of
&#39;c&#39;:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;za odpowiedz!&#39;);
end;
&#39;b&#39;:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;za odpowiedz!&#39;);
end;
&#39;a&#39;:begin
textbackground (243);
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;BRAWO!&#39;);
gotoxy(35,14); writeln(&#39;nastepne pytanie&#39;);
readln;
textbackground (red);
clrscr;
gotoxy(40,8); writeln(&#39;PYTANIE 2&#39;);
gotoxy(20,10); writeln(&#39;Oblicz 5% liczby 1200:&#39;);
gotoxy(25,12); writeln(&#39;a)40&#39;);
gotoxy(25,13); writeln(&#39;b)60&#39;);
gotoxy(25,14); writeln(&#39;c)80&#39;);
gotoxy(20,16); write(&#39;wybierz odpowiedľ - &#39;);
readln(y);
textbackground (232);
case y of
&#39;c&#39;:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;za odpowiedz!&#39;);
end;
&#39;a&#39;:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;za odpowied«!&#39;);
end;
&#39;b&#39;:begin
textbackground (201);
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;BRAWO!&#39;);
gotoxy(35,14); writeln(&#39;nastepne pytanie&#39;);
readln;
textbackground (230);
clrscr;
gotoxy(40,8); writeln(&#39;PYTANIE 3&#39;);
gotoxy(20,10); writeln(&#39;Oblicz 15% liczby 150:&#39;);
gotoxy(25,12); writeln(&#39;a)10&#39;);
gotoxy(25,13); writeln(&#39;b)10.5&#39;);
gotoxy(25,14); writeln(&#39;c)12.5&#39;);
gotoxy(20,16); write(&#39;wybierz odpowiedz - &#39;);
readln(x);
textbackground (232);
case x of
&#39;a&#39;:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;za odpowied«&#39;);
end;
&#39;b&#39;:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;za odpowied«&#39;);
end;
&#39;c&#39;:begin
textbackground (211);
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln(&#39;BRAWO&#39;);
gotoxy(35,14); writeln(&#39;Ubiesz obliczac procenty :)&#39;);
readln;
end;end;end;end;end;end;

repeat until keypressed;
end.