Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:13:51+01:00
Program srednia;
uses crt;
var
j,suma:real;
i:word;

begin
ClrScr;
i:=1;
suma:=0;
repeat
begin
writeln('Podaj ',i,' liczbe: '); readln(j);
suma:=suma+j;
i:=i+1;
end;
until j=0;
writeln;
writeln('Srednia ',i-2,' liczb wynosi ',suma/(i-2):4:2);
writeln;
writeln;
writeln('Aby zakonczyc nacisnij dowolny klawisz...');
readkey;
end.