C++ Codeblocks
Układ współrzędnych.
Wczytuj ze standardowego wejścia pary liczb x, y będące współrzędnymi punktów w układzie współrzędnych. Liczby x i y są liczbami całkowitymi z zakresu [-100,100]. Wczytywanie zakończ gdy podana zostanie liczba leżąca na jednej z osi układu współrzędnych (x=0 lub y=0). Oblicz ile z tych punktów znajduje się w I (x>0 i y>0) i III (x<0 i y<0) ćwiartce układu współrzędnych.


Wejście:
1 3
-1 3
2 -3
3 5
-100 -100
-1 0
Wyjście
3
UWAGA: przesłany plik *.cpp musi zawierać własne komentarze opisujące znaczenie poszczególnych bloków programu. Komentarze te mają tłumaczyć w jaki sposób rozwiązujesz dane zadanie.

2

Odpowiedzi

2009-12-14T19:15:25+01:00
#include <iostream>
#include <conio.h>//deklaracja bibliotek
using namespace std;

int main()
{
int x,y,count=0;//deklaracja zmiennych
while(1) //główna pętla programu
{
cin>>x>>y; //wczytanie liczb to zmiennych
if((x==0)||(y==0))break; //wyjście z pętli gdy x lub y jest 0
if(((x>0)&&(y>0))||((x<0)&&(y<0)))count++;
/*powiększenie o 1 zmiennej count gdy punkt leże w odp ćwiartce*/
}
cout<<count; //wypisanie wyniku
getch();
}
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:23:59+01:00
// plik z obiektami do wczytywania i wypisywania danych
#include <iostream>

// deklaracja standardowej przestrzeni nazw
using namespace std;

// glowna funkcja programu
int main () {

// zmienne uzyte w zadaniu
int x, y, sum = 0; // suma na poczatku jest zerem

// wykonuj ponizsza petle w nieskonczonosc
while (true) {
// wczytaj dane
cin >> x >> y;

// jesli ktoras z wczytanych liczb jest zerem, to zakoncz
if (x*y == 0) break;

// punkt nalezy do I lub III cwiartki,
// jesli obie wspolrzedne maja taki sam znak
// czyli iloczyn x*y musi byc dodatni
if (x*y > 0) sum++; // zwiekszamy sume o 1
}

// wypisujemy wynik
cout << sum;

return 0;
}