Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:00:56+01:00

"Kącik przyrody jako metoda kształtowania i rozwoju".

(może być taki tytuł np.)Kącik przyrodniczy umożliwia dzieciom stały kontakt z przyrodą w klasie szkolnej. Zgodnie z celami zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej powinien on spełniać wiele znaczących funkcji. Dominujące są funkcje dydaktyczno – wychowawcze. Rośliny, zwierzęta, różne okazy przyrodnicze i zgromadzone materiały są źródłem treści poznawczych, a prace hodowlane i pielęgnacyjne oraz odpowiednie wykorzystywanie zgromadzonych okazów przyrodniczych, korzystanie z podręcznej biblioteczki przyrodniczej inspirują do wielu różnorodnych działań kształcących i wychowawczych.

Rośliny rozwijają wrażliwość estetyczną. Hodowle roślin i zwierząt wywołują zaangażowanie emocjonalne. Rozbudzają uczucia opiekuńcze. Dzieci uczą się obowiązkowości i przestrzegania pewnych reguł. Zajęcia w kąciku przyrody wpływają na rozwój zainteresowań światem przyrody i rozbudowują miłość do świata roślinnego i zwierzęcego. Dziecko pracując w kąciku przyrody będzie potrafiło opiekować się roślinami i zwierzętami a przede wszystkim nauczyć się szanować przyrodę. Ale nie tylko.

Kącik przyrody spełnia funkcję zdrowotną tak w zakresie profilaktyki jak również terapii. Rośliny bowiem tworzą swoisty, korzystny dla zdrowia ludzkiego mikroklimat jak również działają uspokajająco na system nerwowy człowieka.

Omawiany kącik jest też inspiracją do samodzielnych poszukiwań, kolekcjonerstwa, korzystania z różnych źródeł wiedzy (albumów, atlasów, encyklopedii, czasopism, literatury itp.), prenumeraty czasopism przedmiotowych. A więc poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i praktyczną działalność prowadzi do rozwoju zainteresowań, badawczych prób i samokształcenia. Kącik przyrody nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Tworzą go dzieci przy pomocy nauczyciela co niewątpliwie wiąże je emocjonalnie z tym, co same stworzyły. W początkowej fazie organizacji kącika wiele okazów i eksponatów dostarczają dzieci, rodzice i nauczyciel. Kącik będzie systematycznie wzbogacany w miarę realizacji programu i organizowania wycieczek.

Aby lepiej budzić i zaspokajać zainteresowania wychowanków kącik przyrodniczy powinien być dynamiczny. Muszą więc w nim mieć miejsce hodowle długoterminowe i okresowe – sezonowe. Ekspozycje winny się często zmieniać. Biblioteczka wzbogacać o nowe pozycje i czasopisma, które są również dostarczane przez dzieci.

Kącik musi być też miejscem praktycznych działań dzieci, doświadczeń i eksperymentów. Zwłaszcza tam gdzie szkoła nie posiada ogrodu ani warunków na wydzielenie chociażby małej działki. Kącik w klasie jest również miniogrodem. W takim przypadku rola kącika jest szczególna i należy przeznaczyć mu wystarczającą ilość przestrzeni, odpowiednio go wyposażyć i systematycznie wzbogacać.

Należy też pamiętać o zapewnieniu dzieciom dobrego dostępu do kącika aby mogły swobodnie się w nim poruszać i miały możliwość wykonywania określonych czynności.

Powodzenie zajęć przyrodniczych zależy w dużej mierze od samego wychowawcy. Nauczyciel, który nie interesuje się przyrodą, nie wzbogaca swoich wiadomości z tej dziedziny nie pobudza dzieci do aktywnego udziału w wycieczkach, zajęciach, poszukiwaniach ciekawych okazów, nie osiągnie dobrych rezultatów również i w kąciku przyrody. Wiedza o przyrodzie wciąż pogłębia się i rozszerza. Wiele poglądów ulega zmianom pod wpływem nowych badań i doświadczeń. Wychowawca powinien interesować się tymi przemianami, wiele czytać i wykorzystywać dostępną literaturę z zakresu przyrody w zajęciach i rozmowach z dziećmi.

Powinno go cechować poczucie piękna, żywe zainteresowanie światem przyrody i wciąż uzupełniana wiedza o nim. Kącik przyrody, choćby najskromniej wyposażony, będzie wtedy tętnić życiem, będzie otoczony troską i szczerym zainteresowaniem dzieci. Przy intensywnej i systematycznej pracy wychowawczej będzie on dawał dzieciom nie tylko zadowolenie, ale i dużo wiadomości.


1 5 1