Ważne! prosze jak najszybciej, możecie przesłać mi to wiadomościo prywatną ;)
1. zaznacz prawidłowe odpowiedzi charakteryzujące pracę mechaniczną.
a) praca jest to iloczyn siły działającej i przesunięcia.
b) praca jest równa polu pod wykresem zależności siły od przesunięcia.
c) przenoszenie w poziomie ciężkiej torby jest przykładem wykonywania pracy mechanicznej.
d) jeżeli bezkutecznie próbujemy przesunąć szafę wykonujemy pracę mechaniczną.
2. spośród podanych poniżej stwierdzeń wybierz te, które poprawnie charakteryzują energię.
a) jeżeli ciało jest zdolne do wykonania pracy posiada energię.
b) jednostką energii jest wat.
c) przyrost, czy ubytek energii równy jest wykonanej pracy.
d) energię mechaniczną możemy podzielić na energię potencjalną związano z ruchem ciał oraz energię kinetyczną związano z położeniem ciał względem siebie.
3.pojazd o masie 1000kg poruszał się z szybkością 108km/h, po czym zaczął hamować w wyniku czego jego energia kinetyczna zmniejszyła się o 250kJ. z jaką prędkością poruszał się pojazd po zmianie energii kinetycznej? wybierz prawidłowo odpowiedz.
a) 0km/h
b) 10m/s
c) 20m/s
d) 30m/s
4. dokończ zdanie: Energia wewnętrzna ciała…
a) jest to suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich cząsteczek wchodzących w skład danego ciała
b) nie zależy od temperatury ciała
c) wzrasta wraz ze wzrostem wielkości siły tarcia.
d) może zostać zwiększona np. jeśli praca jest nad nim wykonywana.
5. energia wewnętrzna ciała może zostać zwiększona przez cieplny przepływ energii. Poniżej uczniowie zapisali stwierdzenia dotyczące tego zjawiska. Zaznacz zdania błędne.
a) jednym z rodzajów cieplnego przepływu energii jest przewodnictwo, zachodzące po zetknięciu dwóch ciał różniących się temperaturą.
b) zjawisko konwekcji zachodzi wyłącznie w ciałach stałych.
c) innym typem cieplnego przepływu energii jest promieniowanie cieplne tzw. promieniowanie podczerwone.
d) cieplny przepływ energii trwa nawet po wyrównaniu się temperatur obu działających ciał.
6.Uczniowie zapisali cztery definicje. Niektóre spośród nich zawierają błędy .Wybierz zadania błędne.
a) częstotliwość własna lub swobodna to częstotliwość ciała wprawianego w ruch i pozostawionego samemu sobie.
b) rezonans mechaniczny polega na pobudzeniu do drgań ciała przez inne ciało posiadające taką samą amplitudę
c) okres drgań jest to czas potrzebny do wykonania jednego pełnego drgania, jest on odwrotnością częstotliwości.
d) amplituda to odległość zawarta pomiędzy dwoma punktami o maksymalnym wychyleniu.
7. zmiana ładunków elektrycznych poszczególnych atomów jest podstawą elektryzowania się ciał. Wybierz poprawne zdania na temat jonów.
a) kationy to jony dodatnie , które charakteryzują się nadmiarem przyjętych protonów.
b) aniony to jony ujemne, które mają nadmiar elektronów
c) ciało naelektryzowane dodatnio ma niedomiar elektronów
d) ładunek jonów mierzony jest w Kolumbach.
8. jak zmieni się siła oddziaływania miedzy punktowymi ładunkami o przeciwnych znakach, jeśli odległość między nimi wzrośnie dwa razy.
a) siła oddziaływania się nie zmieni
b) siła zmniejszy się dwukrotnie
c) siła zmniejszy się czterokrotnie
d) siła zwiększy swoją wartość czterokrotnie
9. zetknięto dwie jednakowe kulki : I o ładunku -4C z kulką II o ładunku +2C. jaki ładunek będą miały kulki po zetknięciu?
a) obydwie kulki będą naładowane ujemnym ładunkiem o wartości -1C
b) obydwie kulki będą naładowane ujemnym ładunkiem o wartości -1,5C
c) I kulka zyska ładunek dodatni o wartości +2C, a druga ładunek ujemny o wartości -4C
d) ładunki obu kulek zobojętnią się i będą równe 0C
10. uczniowie napisali kilka stwierdzeń na temat pola elektrostatycznego. Pomóż nauczycielowi i zakreśl błędne odpowiedzi.
a) pole elektrostatyczne to przestrzeń, w której działają siły elektrostatyczne.
b) pole centralne charakteryzuje się jednakowym natężeniem we wszystkich punktach
c) wewnątrz elektroskopu wytwarzane jest jednorodne pole elektrostatyczne
d) kondensator to przyrząd służący do pomiaru natężenia pola elektrostatycznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:15:02+01:00
1 a, b
2. b, a
3.c
4.a, c,d
5. b, d
6. b,d
7.b,c,d
8.c
9.a
10.b,c ,d


mam nadzieje ze sie przydaa .:** (;
5 2 5