Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T21:55:42+01:00
Nie wiem czy o to chodzi


Zasady ogólne
Art. 16.

1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.


VI.ZASADY RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH
1. Reguły postępowania kierującego na drodze
Zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność.

Unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządkowi ruchu drogowego.

Nie utrudniać ruchu.

Nie zakłócać spokoju i porządku publicznego w związku z ruchem drogowym.

Nie narażać kogokolwiek na szkodę.

Zaniechać działanie, gdyby to mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządkowi ruchu drogowego albo zakłócenie spokoju i porządku publicznego.

Do wyjaśnienia ostatniej reguły, niech posłuży sytuacja na rys. 6. Na takim skrzyżowaniu, kierujący pojazdem A ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi B. Jeżeli jednak z jakiejś przyczyny kierujący pojazdem zmierza do kolizji bez zatrzymania się, to kierujący pojazdem B musi podjąć działania mające na celu niedopuszczenie do zderzenia się pojazdów. Gdyby jednak kierujący pojazdem B, mając realne możliwości, zaniecha działania zapobiegawczego i dojdzie do kolizji, będzie również pociągnięty do odpowiedzialności.2. Postępowanie kierowcy w razie spowodowania zagrożenia
Przedsięwziąć niezbędne środki w celu usunięcia pojazdu.

Uprzedzać o zagrożeniu innych uczestników ruchu w przypadku niemożliwości jego usunięcia (przez odpowiednie oznakowanie i sygnalizowanie).

3. Zasada ograniczonego zaufania
Zasada ograniczonego zaufania polega na tym, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego zachowania.

Innymi słowy dopóki kierowca nie ma podstaw do przypuszczenia, że inny uczestnik ruchu zachowa się nieprawidłowo, dopóty ma prawo do zaufania, pod warunkiem zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności.
Posługując się sytuacją na rys. 6 można przedstawić przykład realizacji zasady ograniczonego zaufania. Kierowca pojazdu ma prawo oczekiwać, że kierujący pojazdem A znajdujący się z lewej strony uwzględnia jego pierwszeństwo. Gdyby jednak jakieś okoliczności, np. niepatrzenie kierowcy pojazdu A w stronę pojazdu B, brak zmiany prędkości pojazdu A itp., to zaufanie kierowcy pojazdu B ustaje i podejmuje działanie mające na celu niedopuszczenie do kolizji pojazdów.

W myśl tej zasady kierujący powinien wręcz przewidywać nieprawidłowe zachowanie niektórych uczestników ruchu na drodze, w szczególności tj. dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, nietrzeźwych itp.

4. Zasada ruchu prawostronnego
Zasada ta zobowiązuje kierującego do ruchu prawostronnego, przy czym jeżeli porusza się po jezdni to powinien:

jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,

nie zajmować więcej niż jednego pasa, jeżeli pasy na jezdni są wyznaczone.

Zgodnie z tymi wytycznymi jazda innym pasem ruchu jest możliwa wtedy, gdy zajęty jest pas przy prawej krawędzi jezdni oraz gdy kierujący wykonuje jakiś manewr np. wyprzedzanie.

Według tej zasady ruch prawostronny obowiązuje nie tylko na drogach, ale także na parkingach, targowiskach, placach magazynowych itp.

5. Obowiązek zjeżdżania z torów pojazdów szynowych
Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

6. Przestrzeganie kolejności stosowania przepisów ruchu drogowego
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujących ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Przy czym:

polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi,

sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

7. Zachowanie się kierującego wobec niektórych pojazdów
Zachowanie się kierującego wobec pojazdu uprzywilejowanego:

ułatwić mu przejazd, w szczególności przez niezwłocznie usunięcie z jego toru jazdy,

w razie potrzeby zatrzymać się,

nie wyprzedzać w obszarze zabudowanym,

nie wjeżdżać między jadące w kolumnie pojazdy uprzywilejowane.

Uwaga: Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych, za wyjątkiem poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Zwracanie uwagi na pojazdy wysyłające żółte sygnały błyskowe.

Takie pojazdy mogą:

wykonywać na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne,

nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy po jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju,

zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie.

Obowiązek kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności w czasie przejeżdżania obok lub jadąc za pojazdem przeznaczonym do:

nauki jazdy i egzaminowania, oznaczonego tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą
4 5 4
2009-12-14T21:57:23+01:00
Kandydaci na kierowców muszą znać i umieć stosować w praktyce
podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach
oraz podstawowe wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać pojazd
poruszający się po drogach.
Przepisy ruchu drogowego to ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Forma w jakiej przedstawiono te przepisy, może sprawić sporo
kłopotów, między innymi ze względu na język jakim posługuje się ustawodawca.Kandydaci na kierowców muszą znać i umieć stosować w praktyce
podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach
oraz podstawowe wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać pojazd
poruszający się po drogach.
Przepisy ruchu drogowego to ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Forma w jakiej przedstawiono te przepisy, może sprawić sporo
kłopotów, między innymi ze względu na język jakim posługuje się ustawodawca.
Dla tych właśnie osób przeznaczone są te strony, w których nie tylko
zaprezentowano przepisy ruchu drogowego, ale również umieszczono ilustracje
i komentarze (pisane dla odróżnienia inną czcionką) wyjaśniające trudniejsze
fragmenty ustawy. Zawarto tu również inne informacje, które z kodeksem
drogowym z konieczności są powiązane.
Układ zagadnień na tych stronach jest zgodny z programem szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B oraz w
dużym stopniu odnosi się do testów obowiązujących na egzaminie państwowym
Chcąc dowiedzieć się na konkretny temat, należy kliknąć na odpowiedni
rozdział przepisów ruchu drogowego.