Napisz jakie uprawnienia i zadania mają następujące osoby:
Dyrektor szkoły
Policjant
Burmistrz
Celnik
Sędzia.

a teraz jeszcze kim jest osoba, której zadaniem jest reprezentowanie Polski za granicą, a do jej uprawnień należy mianowanie ambasadorów. Do tej osoby także należy dopisać jeszcze uprawnienia i zadania.
Przy każdej osobie po kilka / kilkanaście uprawnień i zadań.


UWAGA!!! Zadanie musi być zrobione baaaaardzo wyczerpująco.!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-09-09T17:49:57+02:00
Dyrektor:
uprawnienia;
decyduje o tym kto pracuje w szkole
ma prawo zdecydować o tym którzy uczniowie będą do niej chodzić
wybiera który nauczyciel będzie uczył która klasę
decyduje o nachyleniu klas
zadania:
dbać o dobre imię szkoły
wybierać dobre grono pedagogiczne
starać się by w szkole uczniowie czuli sie dobrze
policjant:
uprawnienia:
porusza się pojazdem uprzywilejowanym
cieszy się szacunkiem ludzi
zadania
dbanie o przestrzeganie prawa
dbanie o dobro obywateli
dbanie o dobre imię policji

burmistrz:
uprawnienia:
W realizacji zadań gminy wójt podlega jedynie radzie gminy.
sprawuje wysokie stanowisko
zadania:
dbane o mieszkańcuw
gospodarowanie mieniem komunalnym
dbanie o zatrudniek kierownikuw ruznych stanowisk
rozporządzanie budrzetem gminy.

celnik:
sciąganie podadków
kontrola na granicy
upraw;
szacunek ludzisędzia:
uprawnienia;
szacunek
decydowanie o zyciu
zadania
dba o dobre imie wymiaru spr
sprawiedliwe wyroki
czymanie sie prawaosoba to:
min. spr.zag;
zadania;
dbanie o dobre imie polski w świeci
dbanie o polskie interesy za granicą
uprawnienia:
jeździ po świecie
pełni warzne stan.
3 3 3
2009-09-09T17:54:26+02:00
Dyrektor : Obowiązki dyrektora w związku z pełnionym nadzorem pedagogicznym sformułowane są w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu MEN w szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.
policja :Policja uprawnienia ma takie jakie dal jej ustawodawca w Ustawie o Policji, KPK i innych przepisach..: :P
sędzia:1. Sporządzanie projektów orzeczeń.

2. Sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń.

3. Sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu.

4. Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia.

5. Kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń sędziego przez sekretariat wydziału.

6. Kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy.

7. Kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych.

8. Wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego.

9. Wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych.

10. Podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych.

11. Wypełnianie kart statystycznych.

12. Gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw sądowych.

13. Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych.

14. Podejmowanie czynności w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych.
2 3 2