Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T09:30:51+01:00
Przysłówek jako określenie czasownika i przymiotnika; budowa słowotwórcza przysłówków odprzymiotnikowych; przysłówki stopniowalne a niestopniowalne; zasady tworzenia form stopnia wyższego i najwyższego; przysłówek w funkcji okolicznika.

- Funkcje składniowe imiesłowów przysłówkowych.

- Istota przyimka: morfem czy leksem?; pojęcie rządu przypadkowego; czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki rządzące przyimkami; przyimki proste i złożone; funkcje składniowe wyrażeń przyimkowych; homonimia przysłówków i przyimków.

- Zaimki nieodmienne (przysłowne): pytajne (typu jak, kiedy), względne (typu skąd, którędy, gdziekolwiek), nieokreślone (typu jakoś, kiedyś, nijak); ich funkcje w zdaniu prostym i złożonym.
- Liczebniki nieodmienne: ułamkowe (typu pół), nieokreślone (typu ­trochę).
- Istota spójnika, jego rola w zdaniu prostym i złożonym; zdanie spójnikowe a bezspójnikowe; spójniki współrzędne i podrzędne; szyk spójników w zdaniu złożonym.
- Cechy i funkcje składniowe partykuł; partykuły a przysłówki, partykuły a spójniki.