Odpowiedzi

2009-12-17T20:44:18+01:00
Nie wiem czy dobrze !!!!!!!!!

Wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki dzieli się na wydziały i inne komórki organizacyjne, zależnie od potrzeb. Na czele urzędu wojewódzkiego stoi dyrektor.
Przy wojewodzie działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy. W skład kolegium wchodzą: wice wojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego.
Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.
Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządko-wane bezpośrednio ministrom. Organami administracji specjalnej są na przykład izby skarbowe i urzędy skarbowe, do których należy zarządzanie finansami państwa.