Odpowiedzi

2009-12-15T16:26:41+01:00
- zarządzenie przeprowadzenia referendum za zgodą wyrażoną przez większość ustawowej liczby senatorów
- zgłoszenie projektu ustawy o zmianie Konstytucji
- zarządza wybory parlamentarne, wyznaczając jednocześnie dzień wyborów ( wówczas dzień wyborów musi przypadać na dzień wolny od pracy, w ciągu 30 dni przed datą upływu kadencji obradującego parlamentu)
- zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu
- wyznacza Marszałka Seniora w Sejmie
- zgodnie z regulaminem Senatu otwiera pierwsze posiedzenie Senatu
- skraca kadencję parlamentu (po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Senatu)
- prawo inicjatywy ustawodawczej
- prawo zgłaszania poprawek do zgłoszonych przez siebie projektów ustaw
- ma prawo weta ustawodawczego
- przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy
- podpisuje ustawy
- zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw
- desygnuje i powołuje Premiera w zasadniczej procedurze powoływania Rządu
- na wniosek Premiera w zasadniczej i w II rezerwowej procedurze powoływania Rządu powołuje Radę Ministrów w pełnym składzie i odbiera przysięgę od jej członków
- powołuje Premiera wybranego przez Sejm w I rezerwowej procedurze powoływania Rządu
- na wniosek Premiera w I rezerwowej procedurze powoływania Rządu powołuje członków Rządu wybranych przez Sejm i odbiera od nich przysięgę
- na wniosek Premiera dokonuje zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów
- obligatoryjnie odwołuje ministra, wobec którego Sejm uchwalił wotum nieufności
- przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powierza jej dalsze sprawowanie funkcji do czasu powołania nowej Rady Ministrów
- wydaje rozporządzenia na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego i w celu wykonania ustawy
- wydaje zarządzenia na podstawie ustaw
- ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
- mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach
- jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych - w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej
- powołuje i odwołuje
- na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadaje stopnie wojskowe
- powołuje i odwołuje członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego
- na wniosek Ministra Obrony Narodowej określa kierunki rozwoju sił zbrojnych
- na wniosek Rady Ministrów postanawia o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa
- w sprawach szczególnej wagi może zwoływać posiedzenia Rad Gabinetowej
- wnioskuje do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego
- nadaje i zwalnia z obywatelstwa
- nadaje ordery i odznaczenia
- mianuje sędziów
- powołuje prezesów Sądu Najwyższego
- powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego