Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:05:18+01:00
Obywatel - prawny mieszkaiec państwa

Cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów prawa - osoba przebywająca na terytorium danego państwa, ale nie posiadająca jego obywatelstwa. Potocznie - każdy obcokrajowiec, bez względu na jego status prawny.

Uchodźca – (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych

Bezpaństwowiec - osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

Emigrant - człowiek, który wyjechał jednego państwa do drugiego. Tego przyczyną problemy mogą być polityczne, ekonomiczne, religijne lub naukowe
9 3 9
2009-12-15T17:07:05+01:00
Obywatel - osoba fizyczna przebywająca na terytorium konkretnego państwa związana z nim trwałym węzłem prawnym. Posiadanie określonego obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki (osoby fizycznej) wobec państwa i odwrotnie. Według konstytucji do obowiązków obywatelskich można zaliczyć: wierność wobec państwa i troskę o dobro wspólne, przestrzeganie prawa, ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, obrony Ojczyzny, w tym służby wojskowej.


Pojęcia "cudzoziemiec", czy "obcokrajowiec" mają niekiedy odmienne znaczenia w języku potocznym i w języku aktów prawnych. Jednakże, i same akty prawne nie zawsze pojęciem "cudzoziemiec" definiują tę samą grupę osób.
Co do zasady, polskie prawo dzieli obcokrajowców na tych, którzy:

posiadają obywatelstwo jednego z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (UE + Norwegia, Islandia i Liechtentsein) oraz nie należącej do EOG Szwajcarii,
nie posiadają obywatelstwa żadnego z państw wskazanych powyżej, tj. są obywatelami tzw. "państwa trzeciego".


Emigrant -Osoby wyjeżdżające za granicę w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.


Uchodźca
Osoba, która wskutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań religijnych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Za uchodźcę uznawana jest też osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, wskutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. Uchodźca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE, jeżeli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek kraju członkowskiego i jest objęty systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek.Bezpaństwowiec
Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa przez urodzenie, a także osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa.
3 4 3