1. Napisz równanie reakcji etanolu z potasem i nazwy produktów tej reakcji chemicznej.
2. Jodyna to trzyprocentowy roztwór jodu w alkoholu. Odmierzono 250cm3 alkoholu etylowego o gęstości 0.79g/czm3 i odważono 6,2g jodu. Wykonaj obliczenia i sprawdź, czy uzyskano roztwór jodyny.
3. Oblicz objętość tlenu o gęstości 1,43g/cm3 potrzebną do spalania niecałkowitego 100g glicerolu, wiedząc że jednym z produktów jest węgiel.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T17:41:18+01:00
1) 2 CH₃-CH₂-OH + 2 K -> 2 CH₃-CH₂-OK + H₂
produkty: etanolan potasu i wodór
2) Cp=3%
V=250 cm³ etanolu
d=0,79g/cm³
ms=6,2 g I
Cp=ms*100%/mr
mr=ms+ m etanolu
d=m/v ---> m=d*v
m etanolu=0,79*250
m etanolu=197,5 g
Cp=6,2*100%/197,5
Cp=3,139 %-----> tak uzyskano roztwórjodyny
3)
2 C₃H₈O₃ + O₂ -> 6 C + 8 H₂O
V(tlenu)=?
d (tlenu)=1,43g/cm³
m ( glicerolu)= 100g
M(glicerolu)= 92g
M(tlenu)=32g

1 mol glicerolu-----> 92 g
X moli glicerolu----> 100 g
X=1,087 mola glicerolu
2 mole glicerolu-----> 1 mol tlenu
1,087 mola glicerolu----> X moli tlenu
X=0,543 mola tlenu

1 mol tlenu----> 22,4 dm³=22400 cm³
0,543 mola tlenu---> X cm³
X=12163,2 cm³ tlenu