Odpowiedzi

2009-12-15T17:27:51+01:00
Ruch jednostajnie zmienny jest szczególnym przypadkiem ruchu zmiennego. W ruchu tym zmiany prędkości ciała są proporcjonalne do czasu., w którym te zmiany nastąpiły. Jeżeli prędkość ciała wzrasta, ruch taki nazywamy ruchem jednostajnie przyspieszonym, zaś jeśli prędkość maleje, ruch nazywamy ruchem jednostajnie opóźnionym.

W tym rodzaju ruchu pojawia się coś nowego. Coś, co sprawia, że prędkość się zmienia, a mianowicie się zwiększa (ruch przyspieszony). Natomiast słowo jednostajnie sygnalizuje nam, że prędkość ta będzie zwiększać się równomiernie. Musimy więc zdefiniować przyspieszenie

Przyspieszenie to wielkość fizyczna, której miarą jest iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił.

a - przyspieszenie,
Δv - przyrost prędkości równy różnicy prędkości końcowej
i początkowej (Δv = vk - v0),
t - czas, w którym zachodzi przyrost prędkości.
a=Δv/t

Jednostką przyspieszenia jest m/s2.

1 3 1