Odpowiedzi

2009-12-15T17:35:47+01:00
1.
P=W/t
P=360000/5400(5400 bo 1,5h to 5400 sek)
P=66,666... W

2.Ek=m * v²/2
Ek=2kg * 13ms / 2 = 26/2=13 J
1 5 1
2009-12-15T17:46:40+01:00
1.
t = 1,5h = 5400s
W = 360kJ = 360000J

P = W/t = 360000/5400 = 66,67W
P = 66,67W

2.
m = 2kg
v = 13 m/s

Ek = mv²/2 = 2 × 169 / 2 = 169J
Ek = 169J
1 5 1