Potrzebuję przetłumaczyć streszczenie filmu. Nie jestem dość dobra z angielskiego więc proszę o pomoc.


Spadaj! (Stick it) - jest to film o Haley Graham, którą sąd za częste łamanie prawa wysyła do szkoły gimnastyki artystycznej. W przeszłości była ona jedną z najlepszych gimnastyczek w kraju. Trener - Burt Vickerman próbuje pomóc jej w dojściu do finału. Dziewczyny ze VGA (Vickerman Gymnastic Academy) nie przepadają za nią, gdyż nadal pamiętają, co Haley zrobiła na Zawodach Świata. Z czasem jednak przekonują się do niej. Dzięki Haley dziewczyny z akademii, które nie mają pojęcia o zabawie, przekonują się jak to jest spędzić dzień z chłopakami. Na zawodach razem z innymi zawodniczkami tworzą bunt. Same wybierają zwyciężczynie w poszczególnych dyscyplinach. Haley została wybrana przez inne dziewczęta na zwyciężczynię w układzie dowolnym i to ona musiała wystąpić, podczas gdy inne zawodniczki przyglądały się jej występowi. Haley podczas pobytu w akademii i rozmowom z trenerem Vickermanem rozwiązuje swoje emocjonalne problemy.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T18:26:43+01:00
Fuck! (Stick it) - it is a film about Haley Graham, which the court for the frequent violations of the law school sends rhythmic gymnastics. In the past, it was one of the best gymnasts in the country. Coach - Burt Vickerman tries to help her in reaching the final. Girls with VGA (Vickerman Gymnastic Academy) they do not like it, because still remember what Haley did at the World Event. With time, however, be satisfied with it. Thanks Haley girls academy, who do not have a clue about playing, they know for certain how it is to spend a day with the boys. On competition with other zawodniczkami create rebellion. Themselves choose the winners in the various disciplines. Haley has been selected by the other girls to any winner in the system, and it had to occur, while other players watched her występowi. Haley during his stay in the academy and conversations with coach Vickerman solve their emotional problems.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T20:13:42+01:00
It fall! ( ) Stick it There is movie about - Haley Graham, court (trial) sends which (who) for frequent law-breaking for school of artistic gymnastics. She (it) was one of fairest in past in country gimnastyczek. Trainer it tests (try) to help her (it) in coming for end - broadside Vickerman. Girls do not be fond from (with) of her (it) ( ) VGA Vickerman Gymnastic Academy, because they remember still, it has made that on profession of (contest of) world Haley. However, they be sure for she (it) in course of time. Due to from academy girl Haley, which (who) have no way of knowing about fun, they be sure as it be spend with boys day. They build (create) riot on profession (contest) with other case (together; time) zawodniczkami. Choose winners in individual disciplines. It has been chosen by other girls on winner in optional match Haley and it must take a stand , during when other observed her (it) projection zawodniczki. During stay in academy Haley and it solves emotive problems with trainer conversations Vickermanem.
2009-12-15T22:10:59+01:00
Fall! (Stick it) it - is then film about Haley Graham, which court for frequent smashing right sends to school of artistic gymnastics. She in past was one of the best gymnasts in country. Coach - Boards Vickerman tries to help her in access to end. Girl from VGA (Vickerman Gymnastic Academy) they do not get lost for her, because they remember still, what Haley made on Contests of World. With time however they convince to her. Thanks girl's Haley with the academy which have not notion about party
, they convince how this is spend day with boys. They on contests with different competitors create revolt together. Only zwyciężczynie choose in individual disciplines. Haley was chosen by different girls on zwyciężczynię in any arrangement and then she had to step out, during when different competitors watched her performance. Haley during stay at academy and conversations with coach Vickermanem solves his emotional problems.