Przeczytajcie uważnie pytania, wybierzcie jedną poprawną odpowiedź spośród podanych.

10. Zastosowanie pieniądza ułatwia handel, ponieważ:
1. możliwe jest porównanie wartości różnych towarów
2. kupujący i sprzedający mogą osiągnąć zyski dzięki zawartym transakcjom
3. pieniądz nie zmienia swojej wartości rynkowej
4. konkurencja rynkowa jest oparta na wartości waluty, jaką posługują się obie strony transakcji


12. Pieniądz w gospodarce pełni między innymi funkcję:
1. środka ułatwiającego planowanie dochodów i wydatków budżetowych
2. sposobu prowadzenia handlu międzynarodowego
3. miernika wartości dóbr i usług
4. wymiennika różnych produktów bankowych

3. Potrzeby ekonomiczne ludzie zaspokajają poprzez:
1. zarabianie pieniędzy w celu utrzymania siebie i swoich rodzin
2. konsumowanie dóbr i usług
3. podejmowanie decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwach
4. proces gospodarowania, najlepiej we własnych firmach


4. Do zasobów naturalnych zaliczamy:
1. surowce mineralne, gleby, rośliny uprawne
2. naturalne umiejętności ludzi
3. gospodarstwa rolne
4. narzędzia i maszyny rolnicze


5. Do zasobów kapitałowych zaliczamy:
1. własność prywatną w gospodarce
2. fabryki wraz z maszynami, urządzeniami, liniami produkcyjnymi
3. biznesplan opracowany przez właściciela firmy
4. ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę

6. Popytem ekonomiści nazywają:
1. potrzeby ekonomiczne, zgłaszane na rynku przez konsumentów
2. chęć zakupienia dobra lub usługi przez podmioty działające na rynku
3. zamiar i ofertę kupna, popartą odpowiednią ilością pieniędzy, jaką dysponuje nabywca
4. ofertę kupna, wyrażoną publicznie przez konsumenta7. Pojęciem „podaż” ekonomiści określają:
1. dobra lub usługi, jakich potrzebują konsumenci
2. koszt produkcji dóbr zaspokajających potrzeby ekonomiczne
3. zamiar i ofertę sprzedaży zgłaszana przez producentów na rynku
4. poziom produkcji dóbr i usług w danej gospodarce

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:33:45+01:00
10. 1
12. 3
3. 1
4. 1
5. 1
6. 1
7. 1
1 4 1