1.Dana jest liczba a=(2³-4*2¹/₂)².Ktora z podanych wypowiedzi jest falszywa?
A.Liczba a jest dzielnkiem liczby 16
B.Liczba a jest podzielna przez 4
C.Liczba a jest potega liczby 2
D.Liczba a jest podzielna przez 8
2.Liczba 21-(2√3)/(2√3-3)² nie nalezy do zbioru liczb :
A.niewymiernych
B.rzeczywistych
C.naturalnych
D.calkowitych
3.Liczba √2-2 nalezy do przedzialu:
A.<0,1)
B.<-½,½>
C.(-1,0)
D.(1,2>
4.Dane sa liczby x=log₉,y=log₁₆¼,z=log⅕25,t=log₄2
A.x
B.y
C.z
D.t
5.Liczba 5³/₄ *∛5
A.5⅗
B.5³
C.5⁹/₂₀
D.5²

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:36:37+01:00