Odpowiedzi

2009-12-15T20:51:17+01:00
Związek zawodowy

Definicja :

Dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy (w tym emerytów, rencistów, osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu oraz osób odbywających służbę zastępczą) powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

1. Powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej, przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7.
2. Jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
3. Podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Związek zawodowy oraz jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.
5. Mają prawo tworzyć ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych, zaś ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych mogą tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje).
6. Organizacje związkowe w tym federacje i konfederacje maja prawo tworzenia wstępowania do międzynarodowych organizacji pracowników.
7. Związki zawodowe maja prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
8. W zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentują wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej.

1 5 1