Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T20:32:51+01:00
Protestanci kierują się dwiema podstawowymi zasadami, nazywanymi zasadą formalną i materialną.

W skrócie można je przedstawić nastepująco:

Zasada formalna: Gdzie jest prawda? Odpowiedź: Biblia (patrz poniżej sola Scriptura)

Zasada materialna: Co jest tą prawdą (czyli: treścią źródła prawdy)? Odpowiedź: usprawiedliwienie (zbawienie) z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Można je ująć łącznie w następującym zdaniu: „Jako źródło wiary protestantyzm zna tylko Pismo Święte (zasada formalna), zbawienia zaś poszukuje tylko poprzez wiarę (zasada materialna)”.

Pismo Święte poucza człowieka o następujących prawdach:

Trójca Święta. Istnieje tylko jeden Bóg, w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha. Protestanci nigdy nie kwestionowali tego dogmatu.

1Koryntian 12:4-6; Mateusza 28:19

Grzech człowieka. Wszyscy ludzie są grzesznikami i w związku z tym zasługują na Boży sąd i sprawiedliwą Boża karę, oraz nikt nie zasługuje na to, aby być w niebie. Dlatego człowiek potrzebuje zbawienia – czegoś, by zamiast na wieki doświadczać Bożego gniewu, doświadczać Bożej łaski i miłości.

Rzymian 3:10-23; 1Piotra 1:18

Jezus Chrystus w pełni Bogiem i człowiekiem. W tajemniczy sposób w jednej osobie Jezusa Chrystusa współistnieją dwie natury, przy czym bycie Bogiem nie niszczy jego człowieczeństwa, ani człowieczeństwo nie niszczy boskości. Jezus Chrystus jest zarówno współistotny Ojcu jak i nam.

J 1:14; 20:28; 1Tm 2:5

Powtórne, widzialne przyjście Jezusa na ten świat. Świat jaki znamy zakończy się przez przyjście Jezusa Chrystusa w chwale, na Sąd Ostateczny.
Dz 1:11; 1Kor 16:22; 1Tes 1:10

Te prawdy wiary protestantyzm przejmuje po kościele starożytnym. Zostały one wyrażone w Niceańsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary, którego reformatorzy protestanccy nie kwestionowali. Przeciwnie, doktryny Reformacji naszym zdaniem raczej wspierają i potwierdzają owe starożytne zrozumienie natury Boga i człowieka.