Proszę o DOKŁADNE tłumaczenie!

Sport pełni ogromną rolę w życiu Brytyjczyków. To właśnie tutaj miały swój początek niektóre najsłynniejsze na świecie sporty takie jak na przykład rugby, piłka nożna, krykiet czy tenis ziemny.Narodowym sportem Wielkiej Brytanii jest krykiet, chociaż wielu ludzi sądzi, że piłka nożna.

Krykiet
Gra ta rozgrywana jest pomiędzy dwoma drużynami po 11 zawodników. Do gry w krykieta zawodnicy używają piłek trochę mniejszych niż do gry w baseball oraz rakiet kształtem przypominających wiosła.

Piłka nożna
Jest to jeden z najpopularniejszych sportów w Wielkiej Brytanii. Takie drużyny piłkarskie jak Manchester United, Liverpool czy Arsenal są znane na całym świecie. W Wielkiej Brytanii istnieje 92 profesjonalne kluby piłkarskie.
Rugby
Jest to gra bardzo podobna do piłki nożnej ale grana przy użyciu owalnej piłki. Zawodnicy Rugby mają możliwość trzymania piłki oraz przytrzymywania przeciwnika.Wielka Brytania posiada dwa rodzaje rugby:

-rugby league ; grane przede wszystkim w północnej Anglii

-rugby union ; grane w pozostałej części Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii.

Tenis
Gry w tenisa rozpoczęła się w XIX wieku w małym klubie w południowym Londynie.Najsłynniejsze rozgrywki tenisa odbywają się podczas Wimbledonu.

Golf
Ojczyzną golfa jest Szkocja. Jednym z najpopularniejszych klubów w Szkocji jest w St. Andrew. Obecnie do najlepszych gracz zaliczani są Tiger Woods, Ernie Els oraz Vijay Singh.

WYŚCIGI KONNE
Jest to kolejny bardzo popularny sport w Wielkiej Brytanii, czasem zwany także sportem królów. Królowa Wielkiej Brytanii bardzo lubi przyglądać się wyścigom oraz sama posiada także wiele koni wyścigowych. Centrum wyścigów konnych w Anglii jest Ascot, gdzie odbywają się najbardziej znane wyścigi.

Do innych równie popularnych sportów w Wielkiej Brytanii należy zaliczyć badmintona, tenisa stołowego, polo, uniwersyteckie wyścigi łodzi, wędkarstwo oraz kręgle.
Do innych równie popularnych sportów w Wielkiej Brytanii należy zaliczyć badmintona, tenisa stołowego, polo, uniwersyteckie wyścigi łodzi, wędkarstwo oraz kręgle.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T21:18:10+01:00
Sports fully important role in British life. It is here that had its beginning some of the world's most famous sports such as rugby, soccer, cricket and tennis ziemny.Narodowym British sport is cricket, though many people believe that football.

Cricket
This game is played between two teams at 11 players. To play cricket players use a ball slightly smaller than baseball and rocket-like shape of the paddle.


Football
This is one of the most popular sports in Britain. These soccer teams like Manchester United, Liverpool and Arsenal are known throughout the world. In the UK there are 92 professional football clubs.
Rugby
It is a game very similar to soccer but played with an oval ball. Rugby players are able to keep the ball and hold przeciwnika.Wielka Britain has two types of rugby:

-rugby league, played mainly in northern England

-rugby union, played the rest of England, Scotland, Wales and Ireland.
Tennis
Tennis began in the nineteenth century in a small club in south Londynie.Najsłynniejsze tennis matches are held at Wimbledon.

Golf
Scotland is the homeland of golf. One of the most popular clubs in Scotland at St. Andrew. Currently, the best player is classified Tiger Woods, Ernie Els and Vijay Singh.

HORSE RACING
This is another very popular sport in Britain, sometimes also called sport of kings. Queen of Great Britain, she likes to watch the races, and itself has many racehorses. The center of horse racing in England is to Ascot, where he held the most famous races.

The other equally popular sports in Britain should include badminton, table tennis, polo, university boat races, fishing and bowling.
The other equally popular sports in Britain should include badminton, table tennis, polo, university boat races, fishing and bowling.
2 5 2
2009-12-15T21:18:41+01:00
Sport fulfills huge role in life of britisher. Here for example, it had start some most famous sports like rugby exactly in the world, soccer, cricket if (or) tennis is cricket sport great britain ziemny. Though many people judges, that soccer.

Cricket of game is played among two for 11 sportsmen it teams. They use sportsmen for game to cricket balls smallest a bit than for game to baseball and rockets form reminiscent remind (remember; remember)

There is soccer one of most popular sport in great britain. Such soccer teams as manchester United, liverpool if they are known world-wide Arsenal. It exists in great britain 92 professional soccer clubs.

There is game similar to soccer rugby very but at use of oval ball played. Sportsmen have capability of holding of ball rugby and owns two kind holding back rugby britain rugby league..first of all, in northern england play - rugby union.. play remaining england part , scotland, wales and ireland.

Tennis of game tennis in in small club in midday (southern) during XIX century start contest tennis hold Wimbledonu.

Golf is homeland of golf scotland. There is one of most popular club in scotland in st. Andrew. They are include for fairest player presently Tiger Woods, Ernie Els and Vijay Singh


There is horseraces in great britain next popular sport very, sometimes called sport of king also. Queen of great britain is liked to observe races very and owns many racing horses also. Center of horserace is in england Ascot, where known races proceed.

It belongs to include to other in great britain popular sports plane badmintona, ping-pong, polo, university races of and skittles. It belongs to include to other in great britain popular sports plane < equal badmintona, ping-pong, polo, university races of boats,and skittles
1 4 1
2009-12-15T21:56:44+01:00

Sport
full huge part in British's life. Some the most famous had this their beginning on world sports such just here how on example of rugby, the foot ball, cricket czy the earth tennis.Cricket is the national sport of Great Brytanii, though many men judge, that foot ball.

Cricket
Game this be played among two teams after 11 competitors. To game in cricket competitors use a bit smaller balls than to game in baseball as well as with shape reminding paddle rockets.

Foot ball
This is one of the most popular sports in Great Brytanii. Such soccer teams how Manchester United, Liverpool czy Arsenal be well-known on whole world. It in Great Brytanii exists 92 professional soccer clubs.
Rugby
This is it plays very similar to foot ball but played near use oval ball. The competitors of Rugby have the possibility of keeping ball as well as holding enemy.Great Brytania possesses two kinds of rugby:

-rugby league ; played first of all in northern England

-rugby union ; played in remaining part of England, Scotland, Wales and Ireland.

Tennis
She began in tennis game in XIX age in small club in south London.The the most famous games of tennis be hold during Wimbledonu.
1 5 1